Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 370/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Data ogłoszenia:2010-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 3

30.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 370/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

KOMISJA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó­ łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 31 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski o pozwolenia na rok kontyngentowy 2010/2011 przekraczają ilości dostępne. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału mające zastosowanie do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilości objęte pozwoleniami na wywóz produktów, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, złożonymi w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., podlegają zastosowaniu następujących współczynników przydziału: — 0,631009 do wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. a) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1187/2009, — 0,567088 do wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1187/2009. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2010 r.

W rozdziale III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 ustalono procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu otwar­ tego dla tego państwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 4 z 201030.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (  Dz.U. L 94 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 344)

  • Dz. U. L109 - 1 z 201030.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 369/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.