Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7

Strona 1 z 6
16.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/7

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2010/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Pismem z dnia 23 października 2003 r., zarejestro­ wanym dnia 29 października 2003 r., Stałe Przedstawi­ cielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje uzupełniające, do przekazania których władze włoskie zostały wezwane pismem z dnia 17 czerwca 2002 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 11 września 2001 r., zarejestrowanym dnia 13 września 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, treść art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r., który zmienia art. 2 ustawy regionalnej nr 52 z dnia 31 października 1994 r.

Pismem z dnia 11 grudnia 2003 r. Komisja poinformo­ wała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępo­ wania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, w odniesieniu do przepisów art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r. (zwanej dalej „ustawą nr 10/01”) oraz w odniesieniu do pomocy wypłaconej w ramach programu pomocy między dniem 1 stycznia 1998 r. a dniem 20 maja 2001 r. (data wejścia w życie ww. ustawy nr 10/01), która miała być finansowana w formie dopłat przewidzianych w ww. artykule (1).

(7)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag w tym zakresie.

(2)

Pismem z dnia 19 kwietnia 2002 r., zarejestrowanym dnia 22 kwietnia 2002 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji infor­ macje uzupełniające odnośnie do ww. przepisów, do przekazania których władze włoskie zostały wezwane pismem z dnia 9 listopada 2001 r.

(8)

(3)

Po przeanalizowaniu tych informacji służby Komisji wezwały władze włoskie pismem z dnia 17 czerwca 2002 r. do przekazania dodatkowych informacji w terminie czterech tygodni.

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych stron. Władze włoskie odbyły jednak spotkanie ze służbami Komisji w celu doprecyzowania swoich uwag, przekazanych w związku ze wszczęciem postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

(9)

(4)

Ponieważ służby Komisji nie otrzymały żadnej odpo­ wiedzi w terminie określonym w piśmie z dnia 17 czerwca 2002 r., kolejnym pismem z dnia 19 sierpnia 2003 r. przesłały monit o udzielenie wyma­ ganych informacji.

W dniu 3 kwietnia 2009 r. Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przesłało Komisji pocztą elektroniczną pismo od władz włoskich, stanowiące podsumowanie dyskusji, jaka miała miejsce podczas spot­ kania, o którym mowa w poprzednim ustępie.

(1) Pismo SG (2003) D/233340. (2) Dz.U. C 15 z 21.1.2004, s. 28.

L 11/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2010

II. OPIS

(13)

Zgłoszony środek

(10)

Artykuł 257 ustawy nr 10/01 przewiduje wypłacenie dodatkowych 400 mln ITL (206 583 EUR) w formie dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 lat na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań spół­ dzielni rolniczych i ich konsorcjów oraz gospodarstw rolnych na mocy ustawy regionalnej nr 52 z dnia 31 października 1994 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.