Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 22

L 110/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

decyzję o umieszczeniu dwóch osób fizycznych w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych oraz o wykreśleniu jednej osoby fizycznej z tego wykazu.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Dnia 22 kwietnia 2010 r. Komitet Sankcji Rady Bezpie­ czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(UE)

nr

1286/2009

1.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/23

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: a) „Mohamed Belkalem (alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Data urodzenia: 19.12.1969. Miejsce urodzenia: Hussein Dey, Algier, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w Mali; b) nazwisko ojca: Ali Belkalem, nazwisko matki: Fatma Saadoudi; c) członek organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.4.2010.” b) „Tayeb Nail (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data urodzenia: a) ok. 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Miejsce urodzenia: Faidh El Batma, Dżilfa, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w Mali; b) nazwisko ojca: Bena­ zouz Nail, nazwisko matki: Belkheiri Oum El Kheir; c) członek organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.4.2010.” 2) W tytule „Osoby fizyczne” usuwa się następujący wpis: „Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kanadyjskie. Inne informacje: przypuszcza się, że nie żyje od października 2003 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 36 z 20101.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

 • Dz. U. L110 - 32 z 20101.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 31 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L110 - 30 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L110 - 29 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L110 - 26 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 24 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 1 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.