Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 31

1.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/31

DECYZJA RADY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2010/248/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. W art. 15 ust. 2 decyzji 2003/479/WE i w art. 15 ust. 2 decyzji 2007/829/WE tabela otrzymuje brzmienie:

„Odległość między miejscem zamiesz­ kania a miejscem oddelegowania (km)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41 ust. 1, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwota w EUR

0–150 > 150 > 300 > 500 > 800 > 1 300 > 2 000

0,00 80,50 143,12 232,59 375,71 590,40 706,72”

Artykuł 15 ust. 7 decyzji Rady 2003/479/WE (1) i art. 15 ust. 6 decyzji Rady 2007/829/WE (2) przewidują, że diety dzienne i dodatki miesięczne są dostosowywane raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w celu uwzględ­ nienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzęd­ ników Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu. W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (UE, Euratom) nr 1296/2009 dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stoso­ wane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (3), które przewiduje dostosowanie w wysokości 1,85 %,

(2)

3. W art. 15 ust. 4 decyzji 2003/479/WE kwota 30,75 EUR zostaje zastąpiona kwotą 31,32 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przyjęta.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Artykuł 1 1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 1 decyzji 2007/829/WE kwoty 30,75 EUR i 122,97 EUR zostają zastąpione odpowiednio kwotami 31,32 EUR i 125,25 EUR.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, s. 72. (2) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10. (3) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 36 z 20101.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

 • Dz. U. L110 - 32 z 20101.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 30 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L110 - 29 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L110 - 26 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 24 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 22 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L110 - 1 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.