Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 32

Strona 1 z 3
L 110/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r. (2010/249/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 49 ust. 6 zdanie wprowadzające i lit. b) oraz art. 75 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

wiedzy technicznej, kryteriów oceny jakości punktów kontroli oraz określenia, jakie strategie powinny zostać wypracowane wewnątrz Unii.

Ponadto w niektórych miejscach brak jest punktów kontroli, a wiele istniejących punktów kontroli jest złej jakości. Należy zatem przeprowadzić działania przygoto­ wawcze obejmujące budowę lub remont niektórych punktów kontroli.

(5)

W 2008 r. Komisja opublikowała zaproszenie do skła­ dania wniosków dotyczących podobnych działań przygo­ towawczych, jednak żaden z otrzymanych wniosków nie spełnił minimalnych kryteriów podanych w zaproszeniu ze względu na brak dostatecznych informacji dotyczą­ cych rentowności projektów oraz źródła współfinanso­ wania.

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań doty­ czącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (3) jako jeden z obszarów działania podano podwyższenie obowiązujących minimalnych wymogów w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt zgodnie z nowymi wynikami badań naukowych oraz oceną skutków społeczno-gospodarczych, a także zagwaranto­ wanie skutecznego egzekwowania tych wymogów. W celu poprawy dobrostanu niektórych kategorii trans­ portowanych zwierząt prawodawstwo unijne określa wymogi dotyczące maksymalnego czasu transportu, po którym zwierzęta należy wyładować, nakarmić i napoić oraz zapewnić im odpoczynek. Takie obowiązkowe przerwy w transporcie zwierząt na duże odległości mają miejsce w punktach kontroli określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącego kryteriów wspólnoto­ wych dla punktów kontroli (4). Ze względu na zwiększoną liczbę zwierząt przewożo­ nych transportem drogowym na duże odległości istnieje potrzeba usprawnienia punktów kontroli. Istnieje potrzeba ustalenia, poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami i z wykorzystaniem ich

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. COM(2006) 13 wersja ostateczna. Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1.

(6)

Decyzją Komisji 2009/755/WE z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finanso­ wania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r. (5) ustanowiono dwa etapy działań przygotowawczych na 2009 r.: w pierwszym rzędzie badanie wstępne przeprowadzone na podstawie proce­ dury udzielania zamówień publicznych, a następnie kolejny etap realizowany z dotacji.

(2)

(7)

W 2009 r. rozpoczęto przewidziane decyzją 2009/755/WE badanie wstępne w celu zebrania infor­ macji dotyczących obecnego stanu punktów kontroli oraz określenia kryteriów jakości w odniesieniu do wyso­ kiej jakości punktów kontroli. Badanie to ma również na celu ustalenie kryteriów ekonomicznych stosowanych przy przyznawaniu dotacji na należyty remont lub budowę wysokiej jakości punktów kontroli. Wyniki tego badania mają zostać przedstawione do maja 2010 r.; wówczas na podstawie ustalonych w nim kryteriów uruchomiona zostanie procedura przyznawania dotacji przewidzianych decyzją 2009/755/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 36 z 20101.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

 • Dz. U. L110 - 31 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L110 - 30 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L110 - 29 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L110 - 26 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 24 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 22 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L110 - 1 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.