Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36 - Strona 2

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36 - Strona 2

Strona 2 z 2

1.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/37

2) Zachęca się państwa członkowskie, aby opracowały wspólny program badań strategicznych określający średnio- i długookresowe potrzeby i cele badawcze w dziedzinie profilaktyki chorób dietozależnych. Program badań strategicznych powinien obejmować plan realizacji ustanawiający priorytety i harmonogram oraz określający działania, instrumenty i zasoby niezbędne do jego realizacji. 3) Zachęca się państwa członkowskie, aby uwzględniły nastę­ pujące działania jako część programu badań strategicznych i planu realizacji: a) określenie i wymiana informacji na temat krajowych programów i badań naukowych; b) określenie dziedzin lub badań naukowych, w których koordynacja, wspólne zaproszenia do składania wnio­ sków lub łączenie zasobów byłyby korzystne; c) wymiana informacji, zasobów, najlepszych praktyk, metodyk i wytycznych, zwłaszcza w przypadku szeroko zakrojonych badań kohortowych i badań klinicznych; d) określenie warunków – w tym kryteriów jakości – wspól­ nego podejmowania badań w dziedzinach, o których mowa w lit. b); e) wspólne korzystanie – w odpowiednich przypadkach – z istniejącej infrastruktury badawczej lub tworzenie nowej infrastruktury w takich dziedzinach jak skoordynowane bazy danych, biobanki bądź modele ekstrapolacji danych ze zwierząt na ludzi; f) eksport i rozpowszechnianie wiedzy, innowacji i strategii międzydyscyplinarnych do innych regionów Europy i świata oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania wyników badań w celu wzmocnienia konkurencyjności i kształtowania polityki w Europie;

g) wspieranie lepszej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, a także swobodnej innowacji między poszczególnymi sektorami gospodarki; h) tworzenie sieci kontaktów między istniejącymi ośrodkami specjalizującymi się w działalności badawczej dotyczącej konsumentów, żywienia i technik przetwórstwa. 4) Zachęca się państwa członkowskie, aby ustanowiły wspólną strukturę zarządzania w dziedzinie profilaktyki chorób dieto­ zależnych, uprawnioną do określania wspólnych warunków, zasad oraz procedur współpracy i koordynacji oraz do monitorowania realizacji programu badań strategicznych. 5) Zachęca się państwa członkowskie, aby wspólnie wdrażały program badań strategicznych, między innymi za pośrednic­ twem krajowych programów badawczych i innych krajo­ wych działań badawczych. 6) Zachęca się państwa członkowskie, aby współpracowały z Komisją przy analizie ewentualnych inicjatyw Komisji zmierzających do wspierania państw członkowskich w opracowaniu i realizacji programu badań strategicznych i do koordynacji wspólnych programów z inicjatywami unij­ nymi w tej dziedzinie. 7) Zachęca się państwa członkowskie, aby systematycznie przedkładały Komisji sprawozdania z postępów dokonanych w ramach przedmiotowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 32 z 20101.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 31 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L110 - 30 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L110 - 29 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L110 - 26 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 24 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 22 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L110 - 1 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.