Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36

Strona 1 z 2
L 110/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia” (2010/250/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 181 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne planowanie badań naukowych w dziedzinie żywności i zdrowia zapewniłoby koordynację badań nad wpływem trybu życia i sposobu odżywiania się na zdrowie, przez co wniosłoby znaczący wkład do stwo­ rzenia w pełni operacyjnej europejskiej przestrzeni badawczej w odniesieniu do profilaktyki chorób dietoza­ leżnych i umocniłoby wiodącą pozycję i konkurencyjność działań badawczych w tej dziedzinie.

Zdrowie obywateli ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Unii. W ciągu ostatnich trzydziestu lat gwałtownie wzrosła liczba przypadków nadwagi i otyłości wśród ludności UE, a zwłaszcza wśród dzieci. Wśród mieszkańców UE nasila się tendencja do niepra­ widłowego sposobu odżywiania i niskiego poziomu aktywności fizycznej. Wzrasta liczba osób cierpiących na przewlekłe scho­ rzenia, takie jak choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu 2, udar, niektóre nowotwory, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, a nawet szereg zaburzeń psychicznych. Eliminacja powszechnych czynników ryzyka związanych z trybem życia, w tym ze sposobem odżywiania, ograni­ czyłaby liczbę przypadków chorób serca, udarów i cukrzycy typu 2 o około 80 %, a nowotworów – o 40 %. Na posiedzeniu dnia 3 grudnia 2009 r. Rada ds. Konku­ rencyjności uznała „Zdrowie, żywność i profilaktykę chorób dietozależnych” (nazwę tę zmieniono później na „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”) za dziedzinę, w której wspólne planowanie zapewniłoby znaczącą wartość dodaną rozdrobnionym działaniom badawczym prowadzonym obecnie przez państwa człon­ kowskie. Rada ta przyjęła zatem konkluzje uznające konieczność podjęcia inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych w tej dziedzinie, w których zwróciła się do Komisji o wniesienie wkładu w jej przygotowanie. Rada podkreśliła również, że wspólne planowanie jest procesem kierowanym przez państwa członkowskie, a Komisja pełni w nim rolę wspomagającą.

(8)

(2)

Aby zapewnić skuteczność wspólnych działań państw członkowskich w dziedzinie żywności i zdrowia, państwa członkowskie powinny opracować i zrealizować program badań strategicznych oparty na wspólnej koncepcji profi­ laktyki chorób dietozależnych.

(3)

(9)

(4)

Ze względu na zapewnienie skutecznego zarządzania wspólnymi działaniami państwa członkowskie powinny ustanowić wspólną strukturę zarządzania uprawnioną do określania wspólnych warunków, zasad i procedur współpracy i koordynacji oraz do monitorowania reali­ zacji programu badań strategicznych.

(10)

(5)

Aby osiągnąć cele określone w niniejszym zaleceniu, państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją przy analizie ewentualnych inicjatyw Komisji zmierzających do wspierania państw członkowskich w opracowaniu i realizacji programu badań strategicz­ nych.

(11)

(6)

Aby Komisja mogła składać Radzie i Parlamentowi Euro­ pejskiemu odpowiednie sprawozdania, państwa człon­ kowskie powinny systematycznie przedkładać Komisji sprawozdania z postępów dokonanych w ramach przed­ miotowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1) Zachęca się państwa członkowskie, aby opracowały wspólną koncepcję współpracy i koordynacji w zakresie badań na szczeblu unijnym, która pomoże poprawić profilaktykę chorób dietozależnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 110 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 32 z 20101.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 31 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L110 - 30 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Polski

 • Dz. U. L110 - 29 z 20101.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L110 - 26 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L110 - 24 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 22 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 126. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L110 - 1 z 20101.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.