Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 27

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 27

Strona 1 z 2
4.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/27

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu” (2010/253/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 181,

(8)

Sektor rolnictwa w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, w szczególności Afryki subsaharyjskiej, jest wyjątkowo wrażliwy i podatny na skutki zmiany klimatu. Każdy większy kryzys żywnościowy w tych regionach miałby wpływ na Europę. Konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań, by zapobiec doprowadzeniu przez te powiązane zagrożenia do powstania nieodwracalnych szkód oraz by zapewnić trwałe zasoby żywności w zmieniających się warunkach klimatycznych. Niniejsza inicjatywa w zakresie wspólnego planowania ma również znaczenie dla rozwoju wspólnej polityki rolnej. Na posiedzeniu dnia 3 grudnia 2009 r. Rada ds. Konku­ rencyjności uznała „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywno­ ściowe i zmianę klimatu” za dziedzinę, w której wspólne planowanie zapewniłoby znaczącą wartość dodaną prowadzonym obecnie przez państwa członkowskie rozdrobnionym działaniom badawczym w tym zakresie. Rada ta przyjęła zatem konkluzje uznające konieczność podjęcia inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych w tej dziedzinie, w których zwróciła się do Komisji o wniesienie wkładu w jej przygotowanie. Rada podkreśliła również, że wspólne planowanie jest procesem kierowanym przez państwa członkowskie, a Komisja pełni rolę wspomagającą. Wspólne planowanie badań w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany klimatu przy­ czyniłoby się do łączenia umiejętności, wiedzy i zasobów w celu osiągnięcia postępów w badaniach dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem żywno­ ściowym oraz zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, wzrostem liczby ludności na świecie oraz zapotrzebowa­ niem na żywność i produkty nieżywnościowe. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym zaleceniu, państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją przy analizie ewentualnych inicjatyw Komisji zmierzających do wspierania państw członkowskich w opracowaniu i realizacji programu badań strategicz­ nych. Państwa członkowskie powinny również współpra­ cować ze Stałym Komitetem ds. Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa, by zapewnić koordynację działań prowadzonych w ramach wspólnego planowania z szerszym programem badań w dziedzinie rolnictwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sektory rolnictwa i leśnictwa są w znacznym stopniu narażone na skutki zmiany klimatu, gdyż zależą one bezpośrednio od warunków klimatycznych, przy czym emisje pochodzące z rolnictwa w UE stanowią 14 % światowych emisji gazów cieplarnianych.

(9)

(2)

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi rolnictwo w związku z koniecznością zapewnienia żywności dla ludności świata, której liczba – zgodnie z prognozami – osiągnie 9 mld do 2050 r.

(10)

(3)

Oczekuje się, że światowe zapotrzebowanie na żywność zwiększy się o 50 % do 2030 r., i podwoi do 2050 r. W tym samym czasie przewiduje się także znaczny wzrost zapotrzebowania na biomasę do celów niespo­ żywczych.

(4)

Rolnictwo i leśnictwo stoją w obliczu znacznego wzrostu zapotrzebowania na biomasę do celów niespożywczych wynikającego z działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu podejmowanych w innych sektorach oraz z potrzeby wprowadzenia gospodarki niskoemi­ syjnej.

(11)

(5)

Światowe zapasy niektórych podstawowych produktów żywnościowych zmniejszyły się, zaś skoki cen żywności (takie jak te obserwowane w 2008 r.) mogą występować częściej, jeśli podaż nie zaspokoi rosnącego popytu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 20 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.