Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 30

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 30

L 111/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA NR 1/2009 RADY WSPÓŁPRACY UE-UKRAINA z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu (2010/254/WE)

RADA WSPÓŁPRACY UE-UKRAINA,

dostosowań. Ten Wspólny Komitet będzie funkcjonował na poziomie urzędników wyższego szczebla,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawia­ jącą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą, zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 88, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Rada Współpracy tworzy niniejszym Wspólny Komitet na poziomie urzędników wyższego szczebla. Wspólny Komitet dokonuje przeglądu stanu wdrażania programu stowarzyszenio­ wego, a także jego przyszłych priorytetów i koniecznych dosto­ sowań. Wspólny Komitet zbiera się regularnie przynajmniej raz w roku.

Artykuł 88 Umowy upoważnia Radę Współpracy do powołania wszelkich innych szczególnych komitetów lub organów, które mogą pomagać jej w pełnieniu zadań, oraz określa ich skład, zadania i zasady funkcjonowania. Strony Umowy prowadzą obecnie negocjacje dotyczące układu o stowarzyszeniu obejmującego kompleksową strefę wolnego handlu sięgającą w głąb sektorów. Strony Umowy uzgodniły tekst programu stowarzysze­ niowego UE-Ukraina. Istnieje konieczność powołania komitetu zajmującego się przeglądem stanu wdrażania programu stowarzyszenio­ wego, a także przyszłych priorytetów i koniecznych

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2009 r.

(3)

W imieniu Rady Współpracy

C. BILDT J. TYMOSZENKO

(4)

Szef delegacji UE

Szef delegacji Ukrainy

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 20 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.