Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 31

Tytuł:

Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 31

4.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/31

ZALECENIE NR 1/2009 RADY WSPÓŁPRACY UE-UKRAINA z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina (2010/255/WE)

RADA WSPÓŁPRACY UE-UKRAINA, (6)

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawia­ jącą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą, zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 85, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Program stowarzyszeniowy ma na celu zarazem ustano­ wienie konkretnych środków zmierzających do przygo­ towania układu o stowarzyszeniu, jak i stworzenie szer­ szych ram służących osiągnięciu ogólnego celu, którym jest zawiązanie stowarzyszenia politycznego i osiągnięcie większej integracji gospodarczej między Ukrainą a Unią Europejską. Program stowarzyszeniowy jest dokumentem opera­ cyjnym, który w ramach realizacji zamierzonych ogól­ nych celów będzie zmieniany w miarę potrzeb na podstawie sprawozdań z postępów, o których mowa w pkt 3.9 programu stowarzyszeniowego,

Artykuł 85 Umowy upoważnia Radę Współpracy do formułowania odpowiednich zaleceń w drodze porozu­ mienia między obiema stronami. Zgodnie z art. 102 Umowy strony podejmują wszelkie działania o charakterze ogólnym lub szczegółowym konieczne do wypełniania swoich zobowiązań z tytułu Umowy i dbają o osiągnięcie celów określonych w Umowie. Strony Umowy prowadzą obecnie negocjacje dotyczące układu o stowarzyszeniu obejmującego kompleksową strefę wolnego handlu sięgającą w głąb sektorów. Strony Umowy uzgodniły tekst programu stowarzysze­ niowego UE-Ukraina. Program stowarzyszeniowy UE-Ukraina zastąpi obecnie obowiązujący plan działania UE-Ukraina, pozwoli przy­ gotować się do szybkiego wdrożenia przyszłego układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina oraz ułatwi je dzięki opra­ cowaniu i uzgodnieniu przez strony konkretnych środków zapewniających praktyczne wytyczne dla takich prac przygotowawczych i wdrożeniowych.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł Rada Współpracy zaleca, aby strony realizowały program stowarzyszeniowy UE-Ukraina zawarty w dokumencie UE-UA 1056/2/09 REV 2, w zakresie, w jakim realizacja ta ma na celu przygotowanie do wdrażania i samo wdrażanie przyszłego układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2009 r.

(5)

W imieniu Rady Współpracy

C. BILDT J. TYMOSZENKO

Szef delegacji UE

Szef delegacji Ukrainy

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 20 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 5 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.