Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 5

Strona 1 z 13
4.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 377/2010 z dnia 3 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Aby umożliwić producentom eksportującym złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym producentom eksportującym oraz władzom Chin. Jeden producent eksportujący złożył wniosek o MET na mocy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, a inny producent eksportujący, wraz z dwoma przedsiębiorstwami powiązanymi, złożył wniosek o IT na mocy art. 9 ust. 5 tego samego rozpo­ rządzenia. Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w Chinach i importerów w Unii, Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że może zastosować kontrolę wyrywkową zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwier­ dzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący w Chinach i unijni importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji na temat swojej działalności związanej z produktem objętym postępowa­ niem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.). Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę odpowiedzi wyra­ żających gotowość do wzięcia udziału w kontroli wyryw­ kowej, zdecydowano, że nie jest ona konieczna dla chiń­ skich producentów eksportujących ani dla importerów w Unii. Kwestionariusze wysłano do wszystkich przedsiębiorstw w Chinach i importerów w Unii, którzy wyrazili goto­ wość do wzięcia udziału w kontroli wyrywkowej, do producentów unijnych oraz do wszystkich znanych importerów i użytkowników w Unii. Odpowiedzi otrzy­ mano od dwóch producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących w Chinach, od dwóch producentów w Unii oraz czterech importerów/użytkow­ ników.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7,

(6)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

(7)

W dniu 30 czerwca 2009 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą przywozu suchego glukonianu sodu („GS”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („Chiny”), złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (Euro­ pean Chemical Industry Council – CEFIC) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 50 % łącznej unijnej produkcji suchego glukonianu sodu.

(8)

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie świad­ czące o dumpingu i wynikającej z niego istotnej szko­ dzie, które uznano za wystarczające do wszczęcia postę­ powania antydumpingowego.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 11 sierpnia 2009 r., publi­ kując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 111 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 31 z 20104.5.2010

  Zalecenie nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina

 • Dz. U. L111 - 30 z 20104.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Rady Współpracy UE-Ukraina z dnia 23 listopada 2009 r. o utworzeniu Wspólnego Komitetu

 • Dz. U. L111 - 27 z 20104.5.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu”

 • Dz. U. L111 - 20 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L111 - 19 z 20104.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L111 - 17 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2010 z dnia 3 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L111 - 3 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 20104.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.