Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 1

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 maja 2010 r.

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókien­ niczych z krajów trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia szeregu ostatnich wydarzeń. Dwustronna umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Uzbekistanu dotycząca handlu wyrobami włókienniczymi wygasła dnia 31 grudnia 2004 r. W celu włączenia sektora włókienniczego i odzieżowego w ramy umowy o partnerstwie i współpracy należy znieść istniejący system monitorowania.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

L 112/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) przypis nr 1 w załączniku I otrzymuje brzmienie: „(1) UWAGA: Załącznik obejmuje tylko kategorie 1–114, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej i Serbii, dla których uwzględnione są kategorie 1–161.”; 2) załącznik II otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK II KRAJE WYWOZU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 Rosja, Serbia.”; 3) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) Artykuł 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Numer ten składa się z następujących elementów:

— dwóch liter identyfikujących kraj wywozu: — Serbia = RS, — dwóch liter identyfikujących państwo członkowskie przeznaczenia lub grupę takich państw członkowskich, zgodnie z poniższym wykazem: — AT = Austria — BG = Bułgaria — BL = Beneluks — CY = Cypr — CZ = Republika Czeska — DE = Republika Federalna Niemiec — DK = Dania — EE = Estonia — GR = Grecja — ES = Hiszpania — FI = Finlandia — FR = Francja — GB = Zjednoczone Królestwo — HU = Węgry — IE = Irlandia — IT = Włochy — LT = Litwa — LV = Łotwa — MT = Malta — PL = Polska — PT = Portugalia

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/3

— RO = Rumunia — SE = Szwecja — SI = Słowenia — SK = Słowacja, — w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A do niniejszego załącznika – jednocyfrowego numeru ozna­ czającego rok kontyngentowy bądź też rok, w którym zarejestrowano wywóz wyrobów, odpowiadającego ostatniej cyfrze danego roku, np. »9« dla 2009 r. i »0« dla 2010 r., — dwucyfrowego numeru identyfikacyjnego urzędu wystawiającego pozwolenie w kraju wywozu, — pięciocyfrowego numeru rozpoczynającego się od 00001 kolejno aż do 99999, przydzielonego określonemu państwu członkowskiemu przeznaczenia.”; b) tabela A zostanie zastąpiona: „TABELA A Tabela została skreślona.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.