Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 10

Strona 1 z 4
L 112/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

(Jedynie teksty w językach angielskim, estońskim, greckim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim i słowackim są autentyczne)

(2010/257/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

przed dniem 31 marca 2010 r. o wynikach tej weryfi­ kacji oraz o niezbędnych poprawkach.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W przypadku wydatków z tytułu rozwoju obszarów wiejskich wchodzących w zakres art. 7 ust. 2 rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiającego przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFOGR rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (4) kwotę wynikającą z decyzji w sprawie rozliczenia rachunków należy odjąć od kolejnych płatności realizowanych przez Komisję lub dodać do tych płatności.

(1)

Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przeka­ zanych przez Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę i Słowację dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich, wraz z wymaganymi infor­ macjami, rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, muszą zostać rozliczone. Rozliczenie obejmuje komplet­ ność, dokładność i prawdziwość przekazanych ksiąg rachunkowych w świetle sprawozdań jednostek certyfiku­ jących.

W świetle dokonanych weryfikacji roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokład­ ności i prawdziwości przedłożonych ksiąg rachunkowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Szczegóły dotyczące tych kwot zostały opisane w sprawozdaniu podsumowującym, które zostało przedstawione Komite­ towi Funduszu łącznie z niniejszą decyzją.

(6)

(2)

Terminy, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredy­ tacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (2), obowiązu­ jące Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę i Słowację w odniesieniu do wymogu dostarczenia Komisji dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 (3), wygasły.

W świetle dokonanych weryfikacji informacje przekazane przez niektóre agencje płatnicze wymagają przeprowa­ dzenia dodatkowego dochodzenia, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją.

(7)

W przypadku wydatków z tytułu rozwoju obszarów wiejskich wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 27/2004 kwoty podlegające zwrotowi lub kwoty należne na mocy decyzji w sprawie rozliczenia rachunków należy odjąć od kolejnych płatności lub do nich dodać.

(8) (3)

Komisja sprawdziła przekazane informacje oraz powiado­ miła Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę i Słowację

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90. (3) Porównaj: przypis 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.