Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 23

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/259/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (1), w szczególności jego art. 17,

Księstwo Monako nie stanowi części terytorium Wspól­ noty, określonego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niemniej zawarło ono układ mone­ tarny ze Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Republikę Francuską. Na mocy porozumienia z dnia 26 grudnia 2001 r. Księstwo Monako ma prawo używania euro jako swojej oficjalnej waluty oraz przy­ znania banknotom i monetom euro statusu prawnego środka płatniczego. W związku z tym Księstwo Monako spełnia kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. a) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1781/2006.

uwzględniając wniosek Republiki Francuskiej,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dostawcy usług płatniczych w Księstwie Monako uczest­ niczą bezpośrednio w systemach płatności i rozrachunków w Republice Francuskiej, takich jak CORE albo Target2-Banque de France lub ESES France (Euro Settlement for Euronext-zone Securities). W związku z tym dostawcy ci spełniają kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

(1)

W dniu 28 listopada 2007 r. Republika Francuska wystą­ piła, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, o odstępstwo dotyczące przekazów pienięż­ nych pomiędzy Księstwem Monako a Republiką Fran­ cuską.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 przekazy pieniężne pomiędzy Księstwem Monako a Republiką Francuską są od dnia 4 grudnia 2007 r. traktowane tymczasowo jak przekazy pieniężne w obrębie Republiki Francuskiej.

Księstwo Monako włączyło do swojego porządku praw­ nego przepisy odpowiadające przepisom rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, w szczególności w drodze rozpo­ rządzenia (ordonnance souveraine) nr 1630 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającej rozporządzenie nr 631 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie uczestnictwa instytucji finansowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

(3)

Podczas posiedzenia Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, jakie odbyło się w dniu 17 grudnia 2009 r., państwa człon­ kowskie zostały poinformowane, że Komisja uznała, iż dysponuje wszystkimi informacjami koniecznymi do rozpatrzenia wniosku Republiki Francuskiej.

(7)

(1) Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.

Dzięki rozporządzeniom nr 1674 oraz 1675 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zamrożenia aktywów, w szczególności w ramach walki z finansowaniem terro­ ryzmu, wdrożono w Księstwie Monako właściwe środki umożliwiające nakładanie sankcji finansowych na osoby fizyczne lub prawne wymienione w odpowiednich wyka­ zach Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej.

L 112/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

(8)

Ustawa nr 1362 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i korupcją (Loi no 1362 du 3 août 2009 relative ą la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) uchyla i zastępuje ustawę nr 1162 z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie udziału instytucji finansowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ten nowy akt prawny, wraz z rozporządzeniem nr 2318 z dnia 3 sierpnia 2009 r., usuwa niedociągnięcia stwierdzone w 2008 r. przez Komitet Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL) w sprawozdaniu przygotowanym w ramach trzeciej rundy wzajemnej oceny w odniesieniu do Księstwa Monako; gwarantuje to posiadanie przez Księstwo Monako systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy równoważnego z systemem istniejącym na terytorium francuskim, jeśli chodzi o przekazy pieniężne. Księstwo Monako przyjęło zatem takie same zasady jak te, które zostały ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1781/2006, i wymaga ich stosowania od dostawców usług płatniczych podlegających jego jurysdykcji, w związku z tym spełnia kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Właściwe jest zatem udzielenie Republice Francuskiej odstępstwa, w sprawie którego złożyła wniosek.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Republika Francuska jest upoważniona do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Księstwem Monako a Republiką Fran­ cuską jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francu­ skiej, do celów rozporządzenia (WE) nr 1781/2006. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

(9)

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2010 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

(10)

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.