Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25

Strona 1 z 7
5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego (2010/260/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 32, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łącz­ ności między Centralnym Wizowym Systemem Informa­ cyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (3) przedstawiono niezbędne usługi z zakresu bezpieczeń­ stwa dotyczące sieci na potrzeby VIS.

(7)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 główny centralny VIS, sprawujący nadzór techniczny i administrację, mieści się w Strasburgu, we Francji, nato­ miast rezerwowy centralny VIS, zdolny do zapewnienia wszystkich funkcji głównego centralnego VIS w przypadku jego awarii, mieści się w Sankt Johann im Pongau, w Austrii. Należy określić funkcje urzędników ds. bezpieczeństwa w celu zapewnienia skutecznego i szybkiego reagowania na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu oraz ich zgła­ szania. Należy ustanowić politykę bezpieczeństwa określającą wszystkie szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne zgodnie z przepisami niniejszej decyzji. Należy określić środki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa funkcjonowania VIS,

Zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 organ zarządzający podejmie niezbędne środki dla osiągnięcia celów określonych w art. 32 ust. 2 w odniesieniu do funkcjonowania VIS, łącznie z przyjęciem planu bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 w okresie przejściowym, zanim organ zarzą­ dzający podejmie swoje obowiązki, Komisja jest odpo­ wiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (2) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Komisję w trakcie pełnienia przez nią obowiązków w zakresie zarządzania operacyj­ nego VIS. Zgodnie z art. 26 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, jeżeli w okresie przejściowym Komisja dele­ guje swoje obowiązki, zanim obowiązki podejmie organ zarządzający, Komisja dokłada wszelkich starań, aby dele­ gowanie tych zadań nie wpłynęło niekorzystnie na jaki­ kolwiek ustanowiony prawem Unii Europejskiej system skutecznej kontroli, niezależnie od tego, czy jest to kontrola sprawowana przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy czy przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Po podjęciu obowiązków organ zarządzający powinien określić własny plan bezpieczeństwa w odniesieniu do VIS. W decyzji Komisji 2008/602/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej architekturę fizyczną i wymogi

(8)

(9) (2)

(10)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

(4)

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia organizację i środki bezpieczeństwa (plan bezpieczeństwa) w rozumieniu art. 32 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 767/2008.

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA, OBOWIĄZKI I ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI

(5)

Artykuł 2 Zadania Komisji 1. Komisja wdraża środki bezpieczeństwa w odniesieniu do centralnego VIS oraz infrastruktury łączności, o których mowa w niniejszej decyzji, i monitoruje ich skuteczność.

(3) Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 3.

(6)

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

L 112/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

2. Komisja wyznacza spośród swoich urzędników urzędnika ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.