Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 31

Strona 1 z 8
5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności (2010/261/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

przez nią obowiązków w zakresie zarządzania operacyj­ nego SIS II.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyj­ nego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jego art. 16,

Zgodnie z art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 15 ust. 7 decyzji 2007/533/WSiSW, jeżeli w okresie przejściowym Komisja deleguje swoje obowiązki, zanim obowiązki podejmie organ zarządza­ jący, Komisja dokłada wszelkich starań, aby delegowanie tych zadań nie wpłynęło niekorzystnie na jakikolwiek ustanowiony prawem Unii Europejskiej system skutecznej kontroli sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy lub Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

uwzględniając decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej gene­ racji (SIS II) (2), w szczególności jej art. 16,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Po podjęciu obowiązków organ zarządzający powinien przyjąć własny plan bezpieczeństwa w odniesieniu do centralnego SIS II. Niniejszy plan bezpieczeństwa powi­ nien zatem przestać obowiązywać w odniesieniu do centralnego SIS II w momencie podjęcia obowiązków przez organ zarządzający.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 16 decyzji 2007/533/WSiSW organ zarządzający w odniesieniu do centralnego SIS II, a Komisja w odniesieniu do infrastruktury łączności, powinny przyjąć niezbędne środki, obejmujące plan bezpieczeń­ stwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 4 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW CS-SIS, wykonujący funkcje nadzorcze i administracyjne, mieści się w Strasburgu, we Francji, natomiast rezerwowy CS-SIS, zdolny do zapewnienia wszystkich funkcji głów­ nego CS-SIS w przypadku jego awarii, mieści się w Sankt Johann im Pongau, w Austrii.

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 15 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW w okresie przejściowym, do czasu podjęcia obowiązków przez organ zarządzający za zarządzanie operacyjne centralnym SIS II odpowiedzialna jest Komisja.

(8)

(3)

Ponieważ nie powołano jeszcze organu zarządzającego, plan bezpieczeństwa, który ma przyjąć Komisja, w okresie przejściowym powinien mieć zastosowanie również do centralnego SIS II.

(9)

W planie bezpieczeństwa należy przewidzieć jednego urzędnika ds. bezpieczeństwa systemu, wykonującego zadania związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do centralnego SIS II i infrastruktury łączności, oraz dwóch lokalnych urzędników ds. bezpieczeństwa, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem odpowiednio w odniesieniu do centralnego SIS II i infrastruktury łącz­ ności. Należy określić funkcje urzędników ds. bezpie­ czeństwa w celu zapewnienia skutecznego i szybkiego reagowania na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu oraz ich zgłaszania.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (3) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Komisję w trakcie pełnienia

(10)

Należy ustanowić politykę bezpieczeństwa określającą wszystkie szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4. (2) Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63. (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Należy określić środki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa odnośnie do działania centralnego SIS II i infrastruktury łączności,

L 112/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.