Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38

Strona 1 z 28
L 112/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/262/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), (2) i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

tych gwarancji. W dniach 8 stycznia, 24 stycznia, 6 lutego, 13 lutego i 10 marca 2008 r. odbyły się spot­ kania pomiędzy przedstawicielami Zjednoczonego Króle­ stwa i Komisji.

(3)

Dnia 17 lutego 2008 r. władze Zjednoczonego Królestwa ogłosiły, że NR ma zostać upaństwowiony. Pismem z dnia 17 marca 2008 r. Zjednoczone Królestwo prze­ słało Komisji plan restrukturyzacji dotyczący NR i poinformowało Komisję o środkach pomocy państwa, które miały towarzyszyć temu planowi i umożliwić jego realizację. Pismem z dnia 31 marca 2008 r. Zjednoczone Królestwo przesłało bardziej szczegółowy i nieco zmie­ niony plan restrukturyzacji.

Na mocy decyzji z dnia 5 grudnia 2007 r. (3) (zwanej dalej „decyzją z dnia 5 grudnia 2007 r.”) Komisja uznała, że instrument wsparcia płynności udzielony przez Bank of England (zwany dalej „BoE”) dnia 14 września 2007 r. na rzecz Northern Rock (zwanego dalej „NR”) nie stanowi pomocy państwa. Ponadto Komisja podjęła decyzję, że gwarancje na depozyty detaliczne udzielone przez władze Zjednoczonego Królestwa między dniem 17 a 20 września 2007 r. oraz dnia 9 października 2007 r. obejmują pomoc państwa, która jest zgodna ze wspólnym rynkiem jako pomoc na ratowanie przez okres sześciu miesięcy, do dnia 17 marca 2008 r., zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (4) (zwanymi dalej „wytycz­ nymi R&R”). W swojej decyzji Komisja nalegała, aby w terminie sześciu miesięcy przedstawić plan restruktu­ ryzacji lub zwrócić pomoc. Pismem z dnia 21 grudnia 2007 r. władze Zjednoczo­ nego Królestwa poinformowały Komisję o przedłużeniu

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. C C C C 135 z 3.6.2008, s. 21. 149 z 1.7.2009, s. 16. 43 z 16.2.2008, s. 1 244 z 1.10.2004, s. 2.

(4)

Pismem z dnia 2 kwietnia 2008 r. Komisja poinformo­ wała Zjednoczone Królestwo, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu w sprawie wspomnianych środków pomocy (zwaną dalej „decyzją w sprawie wszczęcia postępo­ wania”).

(5)

Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wiania uwag na temat pomocy.

(6)

(2)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Pismem z dnia 2 maja 2008 r. Zjednoczone Królestwo odpowiedziało na decyzję w sprawie wszczęcia postępo­ wania. Komisja otrzymała również uwagi od zaintereso­ wanych stron. Pismem z dnia 15 lipca 2008 r., otrzy­ manym dnia 31 lipca 2008 r., Komisja przekazała te uwagi Zjednoczonemu Królestwu, które uzyskało możli­ wość zareagowania; jego uwagi otrzymano w piśmie z dnia 29 sierpnia 2008 r.

(5) Zob. przypis 1.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/39

(7)

Pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 8 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.