Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 8

L 112/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 92/216/EWG w odniesieniu do publikacji wykazu organów koordynujących zawody konne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2630)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/256/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/428/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiającą warunki udziału w takich zawodach (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mować pozostałe państwa członkowskie oraz opinię publiczną o korzystaniu z możliwości oferowanych w art. 4 ust. 2 tiret pierwsze wspomnianej dyrektywy oraz o kryteriach podziału środków przewidzianych w art. 4 ust. 2 tiret drugie.

(5)

W dyrektywie 90/428/EWG ustanowiono zasady regulu­ jące handel zwierzętami z rodziny koniowatych przezna­ czonymi do udziału w zawodach oraz zasady regulujące ich udział w takich zawodach. W szczególności art. 4 ust. 2 tej dyrektywy przewiduje dla państw członkow­ skich możliwość wskazania, przez organy urzędowo zatwierdzone lub uznane do tego celu, określonej części kwot nagród pieniężnych lub zysków, które mogą pochodzić z niektórych zawodów lub rodzajów zawodów zgodnie z tym artykułem, przeznaczonej na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli. Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji Komisji 92/216/EWG z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie zbierania danych dotyczących zawodów z udziałem zwierząt z rodziny koniowatych zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 90/428/EWG (2) państwa członkowskie zobowiązane są przekazać Komisji nazwę i adres organu koordynującego wyznaczonego do zbierania niezbędnych danych doty­ czących zawodów i podziału środków zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 90/428/EWG, w celu opublikowania ich przez Komisję. Dyrektywą Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającą procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki (3) zmieniono m.in. art. 4 ust. 2 dyrektywy 90/428/EWG, przenosząc na państwa członkowskie zobowiązanie do udostępniania informacji uzyskanych w ramach ich odpowiedzialności. Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 90/428/EWG każde państwo członkowskie ma teraz obowiązek poinfor­

Podobnie jak w innych obszarach prawa Unii Europej­ skiej, w których dyrektywą 2008/73/WE wprowadzono procedury informowania z wykorzystaniem Internetu, uznaje się za konieczne, by Komisja ułatwiała państwom członkowskim i opinii publicznej dostęp do takich infor­ macji poprzez udostępnienie strony internetowej, na której państwa członkowskie mogłyby umieszczać odnośniki do stron krajowych. Państwa członkowskie powinny mieć odpowiednią ilość czasu na stworzenie krajowych stron internetowych. W związku z powyższym zmiany wprowadzone niniejszą decyzją powinny obowiązywać od dnia 1 maja 2010 r. Należy zatem 92/216/EWG. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

(7)

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 92/216/EWG ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Każde państwo członkowskie udostępnia Komisji, pozostałym państwom członkowskim i opinii publicznej na stronie internetowej nazwę i adres organu koordynującego wyznaczonego zgodnie z ust. 1. 3. Aby pomóc państwom członkowskim w udostępnianiu tych informacji, Komisja oferuje stronę internetową, na której każde państwo członkowskie zamieszcza odnośnik do krajowej strony internetowej stworzonej zgodnie z ust. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji wspomniane odnośniki najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2010 r.”.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 60. (2) Dz.U. L 104 z 22.4.1992, s. 77. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/9

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 112 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 38 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 14/08 (ex NN 1/08) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz Northern Rock (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8102) (1)

 • Dz. U. L112 - 31 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności

 • Dz. U. L112 - 25 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego

 • Dz. U. L112 - 23 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską do zawarcia umowy z Księstwem Monako pozwalającej na traktowanie przekazów pieniężnych pomiędzy Republiką Francuską a Księstwem Monako jak przekazów pieniężnych w obrębie Republiki Francuskiej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2634)

 • Dz. U. L112 - 17 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2828)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20105.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2825)

 • Dz. U. L112 - 6 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 381/2010 z dnia 4 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 4 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L112 - 1 z 20105.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.