Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

Data ogłoszenia:2010-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 1

Strona 1 z 3
6.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5,

(6)

czenia zdrowotnego związanego z wpływem preparatu Natural Push-Up® Tablets i Natural Push-Up® Capsules na powiększenie biustu u kobiet (pytanie nr EFSA-Q2008-784) (2). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „NPU Tablets naśladują proces powiększenia biustu u kobiet poprzez działanie 8-PN (8-prenylonaringeniny)”.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zabrania się stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o ile nie zezwoliła na nie Komisja zgodnie z tym rozporządzeniem i nie zostały one włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi również, że wnioski o udzielenie zezwoleń na oświadczenia zdro­ wotne mogą być składane przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje prawidłowe wnioski Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zwanemu dalej Urzędem. Po otrzymaniu wniosku Urząd bezzwłocznie powiadamia o nim pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję i wydaje opinię na temat danego oświadczenia zdrowot­ nego.

(8)

W dniu 5 czerwca 2009 r. Komisja i państwa członkow­ skie otrzymały opinię naukową Urzędu, który stwierdził, że na podstawie przedłożonych danych nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywa­ niem Natural Push-Up® Tablets and Natural Push-Up® Capsules a deklarowanym efektem. W związku z tym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporzą­ dzenia (WE) nr 1924/2006, zezwolenie na jego stoso­ wanie nie powinno zostać udzielone.

(2)

(7)

(3)

Po złożeniu wniosku przez Clasado Ltd w dniu 29 grudnia 2008 r. zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem preparatu BimunoBT (BGOS) Prebiotic na utrzymanie prawidłowej czynności prze­ wodu pokarmowego (pytanie nr EFSA-Q-200900231) (3). Oświadczenie zaproponowane przez wnio­ skodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności przewodu pokarmowego”.

(4)

Komisja decyduje o udzieleniu zezwolenia na oświad­ czenia zdrowotne, uwzględniając opinię wydaną przez Urząd. Po złożeniu wniosku przez The Natural Push-Up Company w dniu 28 listopada 2008 r. zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświad­

(5)

W dniu 7 lipca 2009 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały opinię naukową Urzędu, który stwierdził, że na podstawie przedłożonych danych nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywa­ niem BimunoBT (BGOS) Prebiotic a deklarowanym efektem. W związku z tym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, zezwolenie na jego stosowanie nie powinno zostać udzielone.

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

(2) The EFSA Journal (2009) 1100, s. 1–9. (3) The EFSA Journal (2009) 1107, s. 1–10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 58 z 20106.5.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia malationu jako substancji czynnej (  Dz.U. L 60 z 10.3.2010)

 • Dz. U. L113 - 56 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

 • Dz. U. L113 - 14 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2854)

 • Dz. U. L113 - 12 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 386/2010 z dnia 5 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L113 - 11 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 385/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L113 - 6 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L113 - 4 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.