Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

Data ogłoszenia:2010-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 56

L 113/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2010/264/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

TPP „Republika” i TPP „Sliven”) do dnia 31 grudnia 2014 r.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 36, uwzględniając wniosek Bułgarii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W odniesieniu do TPP „Bobov dol”, na mocy traktatu o przystąpieniu istnieje odstępstwo dla dwóch jednostek, odpowiednio do dnia 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2014 r.; trzecia jednostka powinna spełniać wymogi dyrektywy 2001/80/WE od dnia 1 stycznia 2008 r. Obiekty Brikel SJSC i Maritza 3 SJSC są wyłączone na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/80/WE, dlatego między dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 31 grudnia 2015 r. mogą działać przez maksymalnie 20 000 godzin. Władze Bułgarii argumentują swój wniosek trudną sytuacją gospodarczą, która spowodowała znaczne opóź­ nienia w inwestycjach wymaganych dla modernizacji lub wymiany przedmiotowych obiektów. Dlatego obiekty nie mogłyby spełnić wymogów dyrektywy 2001/80/WE w przewidzianym czasie (na mocy dyrektywy 2001/80/WE lub traktatu o przystąpieniu) i wymagane byłoby zakończenie ich działania. Jak wynika z wniosku przedłożonego przez Bułgarię, zamknięcie obiektów miałoby negatywny wpływ na dostawy energii elek­ trycznej i ciepła w rejonie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Bułgarii. Spowodowałoby również zamknięcie pobliskich kopalni, których działal­ ność zależy od zapotrzebowania obiektów spalania na węgiel. Artykuł 36 aktu o przystąpieniu dotyczy wyłącznie poważnych problemów zaistniałych w nowym lub starym państwie członkowskim wskutek zastosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego w nowym państwie członkowskim. Celem tego artykułu jest tymczasowe złagodzenie skutków przepisów dla gospo­ darki kraju, ale nie zezwala on na odstępstwa od dorobku prawnego UE w innych obszarach politycznych, takich jak prawodawstwo w dziedzinie ochrony środo­ wiska. Rzekome problemy Bułgarii nie wynikają ze stosowania przepisów UE dotyczących rynku wewnętrznego, lecz są związane z przestrzeganiem unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska. Nie są to problemy krótkotrwałe, które pojawiły się w ciągu trzech lat po przystąpieniu Bułgarii do UE. Problemy te istniały już w czasie sporządzania aktu o przystąpieniu i załącznika VI obejmującego przepisy przejściowe mające zastoso­ wanie do Bułgarii, w tym przepisy dotyczące dyrektywy 2001/80/WE.

Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ogra­ niczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (2) ma na celu ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu z obiektów energe­ tycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej równej lub przekraczającej 50 megawatów (MW). W tym celu w dyrektywie określono wartości graniczne emisji dla tych obiektów, jak również zobowiązania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. W przypadku istnie­ jących obiektów wartości graniczne emisji obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/80/WE niektóre istniejące obiekty mogą zostać wyłączone ze zobowiązań. Aby wyłączenie mogło dojść do skutku, operator obiektu musi powiadomić właściwe organy, że obiekt będzie działał nie więcej niż 20 000 godzin między dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 31 grudnia 2015 r. W przypadku obiektów wyłączonych ze zobowiązań nie mają zastosowania wartości graniczne emisji okre­ ślone w dyrektywie. Podczas negocjacji akcesyjnych Bułgaria uzyskała odstęp­ stwo od stosowania wartości granicznych emisji na mocy dyrektywy 2001/80/WE dla czterech obiektów spalania (TPP „Varna”, TPP „Bobov dol”, TPP „Ruse East” i TPP „Lukoil Neftochim”). Pismem z dnia 31 grudnia 2009 r. Bułgaria zwróciła się do Komisji z wnioskiem o upoważnienie do powołania się na art. 36 aktu przystąpienia w celu zastosowania środków ochronnych w odniesieniu do pięciu obiektów spalania (TPP „Bobov dol”, Brikel SJSC, Maritza 3 SJSC,

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(1) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 203. (2) Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.

6.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/57

(10)

W związku z powyższym wniosek Bułgarii nie jest objęty zakresem art. 36 aktu o przystąpieniu i powinien zostać odrzucony jako niedopuszczalny,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2010 r. Artykuł 1 Odrzuca się wniosek Bułgarii o zastosowanie środków ochron­ nych na mocy art. 36 aktu o przystąpieniu, mający na celu uzyskanie odstępstwa od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 58 z 20106.5.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia malationu jako substancji czynnej (  Dz.U. L 60 z 10.3.2010)

 • Dz. U. L113 - 14 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2854)

 • Dz. U. L113 - 12 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 386/2010 z dnia 5 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L113 - 11 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 385/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L113 - 6 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L113 - 4 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L113 - 1 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.