Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

Data ogłoszenia:2010-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 6

Strona 1 z 3
L 113/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

(7)

zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Danacol® obniża poziom chole­ sterolu LDL o 10 % w ciągu trzech tygodni, a jego codzienne spożywanie pozwala utrzymać obniżony poziom LDL. Wysokie stężenie cholesterolu we krwi stanowi jeden z podstawowych czynników ryzyka rozwoju choroby (wieńcowej) serca”.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 zabrania się stosowania oświadczeń zdrowotnych doty­ czących żywności, o ile nie zezwoliła na nie Komisja zgodnie z tym rozporządzeniem i nie zostały włączone do wykazu dozwolonych oświadczeń. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi również, że wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświad­ czenia zdrowotnego mogą być składane przez podmioty działające na rynku spożywczym do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje prawidłowe wnioski Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zwanemu dalej Urzędem. Po otrzymaniu wniosku Urząd bezzwłocznie powiadamia o nim pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję i wydaje opinię na temat danego oświadczenia zdrowot­ nego. Komisja decyduje o udzieleniu zezwolenia na oświad­ czenia zdrowotne, uwzględniając opinię wydaną przez Urząd. Wszystkie opinie, o których mowa w niniejszym rozpo­ rządzeniu, odnoszą się do wniosków dotyczących oświadczeń o zmniejszaniu ryzyka choroby, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(9)

Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził w wydanej opinii, otrzymanej przez Komisję w dniu 3 sierpnia 2009 r., że pomiędzy spożywaniem codziennie 1,6 g fitosteroli a deklarowanym efektem istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Wobec powy­ ższego oświadczenie zdrowotne odzwierciedlające ten wniosek należy uznać za zgodne z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 1924/2006 i włączyć je do wspólnoto­ wego wykazu dozwolonych oświadczeń.

(2)

(8)

(3)

(4)

(5)

Ponadto w dniu 3 sierpnia 2009 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały opinię naukową wydaną przez Urząd stosownie do wniosku Komisji i podobnego wniosku złożonego przez Francję, z uwzględnieniem uwag Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz zgodnie z art. 19 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1924/2006, dotyczącą możliwości określenia efektu ilościowego w oświadczeniach zdrowot­ nych związanych z działaniem estrów stanoli roślinnych/ steroli roślinnych i obniżeniem poziomu cholesterolu we krwi (pytanie nr EFSA-Q-2009-00530 i Q-200900718) (3). Zdaniem Urzędu w przypadku dziennego spożycia 1,5–2,4 g steroli/stanoli roślinnych dodanych do artykułów spożywczych takich jak tłuszcze do smaro­ wania, przetwory mleczne, majonez i sosy sałatkowe można spodziewać się redukcji wynoszącej średnio 7–10,5 %, a taka redukcja jest istotna z biologicznego punktu widzenia. Oprócz tego Urząd zauważył, że efekt w postaci obniżenia stężenia frakcji LDL choleste­ rolu we krwi uzyskuje się zwykle w ciągu 2–3 tygodni i że efekt ten można utrzymać dzięki stałemu spoży­ waniu steroli/stanoli roślinnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 113 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 58 z 20106.5.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia malationu jako substancji czynnej (  Dz.U. L 60 z 10.3.2010)

 • Dz. U. L113 - 56 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

 • Dz. U. L113 - 14 z 20106.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2854)

 • Dz. U. L113 - 12 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 386/2010 z dnia 5 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L113 - 11 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 385/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L113 - 4 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L113 - 1 z 20106.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.