Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 395/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 1

Strona 1 z 3
8.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 395/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapo­ biegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 4 i art. 52, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizmy administracyjne dotyczące świadectw poło­ wowych określone w załączniku opierają się na elektro­ nicznych systemach identyfikowalności, które zostały wprowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, i w związku z tym niniejsze rozpo­ rządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury, Artykuł 1

(4)

W załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiają­ cego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (2) należy umieścić wykaz mechanizmów administracyjnych, przy pomocy których wystawia się i zatwierdza świadectwa połowowe, lub przekazuje je drogą elektroniczną, lub też zastępuje je elektronicznym systemem identyfikowalności zapewnia­ jącym taki sam poziom kontroli przez właściwe organy. W związku z uzgodnieniem nowych mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych należy uaktualnić przedmiotowy załącznik. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1010/2009.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: W załączniku IX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5.

L 115/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 dodaje się sekcje 4, 5 i 6 w brzmieniu: „Sekcja 4 ISLANDIA SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 świadectwo połowowe przewidziane w art. 12 i załączniku II do tego rozporządzenia zostaje z dniem 1 stycznia 2010 r. zastąpione – w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą Islandii – przez islan­ dzkie świadectwo połowowe bazujące na islandzkim systemie ważenia i rejestracji połowów, czyli elektronicznym systemie identyfikowalności, nad którym nadzór sprawują władze islandzkie, zapewniającym taki sam poziom kontroli przez właściwe organy, jakiego wymaga unijny system świadectw połowowych. Wzór islandzkiego świadectwa połowowego przedstawiono w dodatku. Dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, można przekazywać drogą elektroniczną. Islandia wymaga świadectw połowowych w odniesieniu do wyładunków i przywozów do Islandii połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej. WZAJEMNA POMOC W celu usprawnienia wymiany informacji i pomocy pomiędzy odpowiednimi organami w Islandii i państwach członkow­ skich Unii Europejskiej, w oparciu o szczegółowe zasady wzajemnej pomocy ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1010/2009, rozwijana będzie wzajemna pomoc, o której mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 33 z 20108.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L115 - 30 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 399/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L115 - 28 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 26 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

 • Dz. U. L115 - 25 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 396/2010 z dnia 7 maja 2010 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2010/2011

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.