Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 396/2010 z dnia 7 maja 2010 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2010/2011

Data ogłoszenia:2010-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 25

8.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 396/2010 z dnia 7 maja 2010 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 142 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 ilość produktów, wobec której należności przywozowe mają być zawieszone, musi być jednak określona odrębnym aktem prawnym. Należy zatem określić ilość przywożonego cukru prze­ mysłowego, wobec której należności przywozowe nie obowiązują w roku gospodarczym 2010/2011. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

W celu zapewnienia dostępności zaopatrzenia potrzeb­ nego do wytwarzania produktów określonych w art. 62 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 po cenie odpowiadającej cenom światowym, w interesie Unii leży zawieszenie należności celnych przywozowych w odniesieniu do ilości cukru przeznaczonego do produkcji przedmiotowych produktów, odpowiadającej połowie zapotrzebowania na cukier przemysłowy w roku gospodarczym 2010/2011. Rozporządzenie Rady (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (2) określa sposób admini­ strowania kontyngentami taryfowymi w przypadku przy­ wozu produktów cukrowniczych na mocy art. 142 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o numerze porząd­ kowym 09.4390 (cukier przemysłowy z przywozu).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. zawiesza się należność przywozową za cukier przemy­ słowy objęty kodem CN 1701 oraz o numerze porządkowym 09.4390, w odniesieniu do ilości wynoszącej 400 000 ton. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2010 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 września 2011 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 33 z 20108.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L115 - 30 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 399/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L115 - 28 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 26 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

 • Dz. U. L115 - 1 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 395/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.