Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

Data ogłoszenia:2010-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 26

Strona 1 z 2
L 115/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

znano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Wobec braku właściwych instrumentów wzajemnej pomocy w walce z nieprawidłowościami oraz aby zminimalizować ryzyko możliwych nadużyć związanych z przywozem powrotnym i ponownym wprowadzeniem na rynek Unii cukru pozakwotowego, oraz aby zapobiegać takim nadużyciom, należy wyklu­ czyć niektóre bliskie miejsca przeznaczenia z grupy kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(6)

Z uwagi na mniejsze ryzyko nadużyć w przypadku izoglukozy wynikające z charakterystyki izoglukozy jako produktu w przypadku wywozu glukozy pozakwo­ towej nie istnieje konieczność wprowadzania ograniczeń w zakresie kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier lub izoglukoza wyproduko­ wane w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach ustalonego limitu ilościowego. Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wywozu pozakwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 (2). Limit ilościowy należy jednak ustalać na dany rok gospodarczy, przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na rynkach eksportowych. W przypadku niektórych unijnych producentów cukru i izoglukozy wywóz z Unii stanowi znaczącą część ich działalności gospodarczej; posiadają oni również trady­ cyjne rynki zbytu poza terytorium Unii. Wywóz cukru i izoglukozy na te rynki może być opłacalny również w przypadku nieprzyznania refundacji wywozowych. W tym celu należy określić limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, tak aby zainteresowani producenci unijni byli w stanie nadal zaopatrywać swoje tradycyjne rynki. W odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011 szacuje się, że ustalenie początkowego limitu ilościowego w wysokości 650 000 ton, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, dla wywozu cukru pozakwotowego oraz w wysokości 50 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla izoglukozy pozakwotowej, odpowiadałoby popytowi rynkowemu. Pozycja konkurencyjna wspólnotowego cukru wywożo­ nego do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do państw trzecich, w których produktom unijnym przy­

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Ustalenie limitu ilościowego dla wywozu cukru pozakwotowego 1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011, rozpoczynającego się dnia 1 października 2010 r. i kończącego się dnia 30 września 2011 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 650 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99. 2. Wywóz w ramach limitu ilościowego ustalonego w ust. 1 jest dozwolony w przypadku wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem: a) krajów trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), San Marino, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (3), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii; b) terytoriów państw członkowskich, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

(3) Wraz z Kosowem, w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpie­ czeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 33 z 20108.5.2010

  Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L115 - 30 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 399/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L115 - 28 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 25 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 396/2010 z dnia 7 maja 2010 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L115 - 1 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 395/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.