Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 33

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2010-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 33

8.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/33

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2009 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (2010/265/UE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) litera a) otrzymuje brzmienie: „a) »produkt sektora wina pochodzący z«, a następnie nazwa jednej ze Stron: produkt w rozumieniu art. 2 wyprodukowany na terytorium danej Strony z winogron zebranych w całości na jej terytorium lub na obszarze określonym w dodatku 5, zgodnie z przepisami niniejszego załącznika;”; b) litera b) otrzymuje brzmienie: „b) »oznaczenie geograficzne«: wszelkie oznaczenie, w tym nazwa pochodzenia w rozumieniu art. 22 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej załączonego do Poro­ zumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (dalej zwanego »TRIPS«), które są uznawane przez przepisy ustawowe i wykonawcze Strony dla opisu i prezentacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 2, pochodzącego z jej terytorium lub terytorium określonego w dodatku 5;”; 2) dodaje się dodatek 5 zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2010 r.

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (zwana dalej „Umową”) weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Załącznik 7 do Umowy ma na celu ułatwienie i wspieranie dwustronnego handlu produktami sektora wina pochodzącymi ze Wspólnoty i ze Szwajcarii. Na mocy art. 27 ust. 1 i 2 załącznika 7 do Umowy, Grupa Robocza ds. Produktów Sektora Wina bada każdą sprawę dotyczącą załącznika 7 i jego wykonania oraz kieruje do Komitetu zalecenia. Wspomniana grupa zebrała się w celu zbadania w szczególności produkcji wina w obszarach przygranicznych, a dokładniej przy­ padku szwajcarskiej nazwy pochodzenia „Genève”, w której niewielka część winogron pochodzi z winnic we Francji sąsiadujących z winnicami szwajcarskimi, z których pochodzą winogrona wykorzystywane do produkcji tej nazwy pochodzenia. W celu utrzymania tej sytuacji, która ma miejsce od początku XIX wieku, należy odpowiednio dostosować definicje: „produkt sektora wina pochodzący z” i „oznaczenie geograficzne”. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 3 załącznika 7 do Umowy oraz dodać nowy dodatek do wspomnianego załącznika, aby uwzględnić szczególne warunki produkcji wina na terenach przygranicznych między Wspólnotą a Szwajcarią, które istniały przed wejściem w życie Umowy,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Nicolas VERLET Jacques CHAVAX

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Przewodniczący i szef Delegacji Szwajcarii

Chantal MOSER

Sekretarz Komitetu

L 115/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2010

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 5 Przepisy szczególne, o których mowa w art. 3 lit. a) i b) Chroniona nazwa pochodzenia Genève (AOC Genève) 1. Obszar geograficzny Obszar geograficzny AOC Genève obejmuje: — całe terytorium kantonu Genève, — całe terytorium francuskich gmin: — Challex, — Ferney-Voltaire, — części francuskich gmin: — Ornex, — Chens-sur-Léman, — Veigy-Foncenex, — Saint-Julien-en-Genevois, — Viry, określone w specyfikacji AOC Genève. 2. Obszar uprawy winorośli Obszar uprawy winorośli obejmuje: a) na terytorium kantonu Genève: obszary stanowiące część rejestru winnic w rozumieniu art. 61 ustawy federalnej w sprawie rolnictwa (RS 910.1), i z których produkty przeznaczone są do produkcji wina; b) na terytorium francuskim: obszary należące do gmin lub części gmin, o których mowa w pkt 1, na których uprawiane są winorośle lub które kwalifikują się do skorzystania z prawa do ponownego sadzenia obejmujące powierzchnię nieprzekraczającą 140 ha. 3. Obszar produkcji wina Obszar produkcji wina ograniczony jest do terytorium Szwajcarii. 4. Przeklasyfikowanie Korzystanie z AOC Genève nie wyklucza stosowania nazw »wino regionalne« i »szwajcarskie wino stołowe« do oznaczenia wina wyprodukowanego z winogron pochodzących z obszaru produkcji określonego w pkt 2 lit. b) i przeklasyfikowanego jako wino niższej wartości. 5. Kontrola specyfikacji AOC Genève Za kontrole w Szwajcarii odpowiedzialne są władze szwajcarskie, zwłaszcza genewskie. W przypadku kontroli fizycznych przeprowadzanych na terytorium francuskim, właściwy organ szwajcarski upoważnia do nich francuski organ kontroli zatwierdzony przez władze francuskie. 6. Postanowienia przejściowe Producenci z obszarów uprawy winorośli, które nie są wymienione w obszarze uprawy winorośli określonym w pkt 2 lit. b), ale którzy wcześniej używali zgodnie z prawem nazwy AOC Genève, mogą nadal z niej korzystać do rocznika 2013 r., a przedmiotowe produkty mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 115 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 30 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 399/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 374/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r.

 • Dz. U. L115 - 28 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 26 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

 • Dz. U. L115 - 25 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 396/2010 z dnia 7 maja 2010 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L115 - 1 z 20108.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 395/2010 z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.