Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 102

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3)

Data ogłoszenia:2010-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 102

Strona 1 z 2
L 117/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3) (2010/268/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC, Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw człon­ kowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostały okre­ ślone w załączniku 1 do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”).

Rada Prezesów oceniła fakt przyjęcia przez rząd Grecji programu ekonomicznych i finansowych działań napraw­ czych, wynegocjowanego z Komisją Europejską, EBC oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jak również zdecydowaną determinację rządu Grecji co do realizacji takiego programu. Rada Prezesów oceniła także, z perspektywy zarządzania ryzykiem kredytowym przez Eurosystem, wpływ realizacji takiego programu na papiery wartościowe emitowane przez rząd Grecji. Rada Prezesów uważa program ten za właściwy krok w kierunku zapewnienia, aby – z perspektywy zarzą­ dzania ryzykiem kredytowym – rynkowe instrumenty dłużne emitowane przez rząd Grecji lub gwarantowane przez rząd Grecji zachowały standard jakości kredytowej umożliwiający ich dalsze kwalifikowanie jako zabezpie­ czenia na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu, niezależnie od zewnętrznych ratingów kredyto­ wych. Pozytywna ocena powyższych okoliczności stanowi podstawę wprowadzenia wyjątkowego i tymczasowego zawieszenia, którego celem jest wsparcie właściwego funkcjonowania instytucji finansowych, a co za tym idzie – wzmocnienie stabilności systemu finanso­ wego jako całości oraz ochronę klientów tych instytucji. EBC powinien jednak ściśle monitorować dalszą zdecy­ dowaną determinację rządu Grecji co do pełnej realizacji programu ekonomicznych i finansowych działań napraw­ czych stanowiącego podstawę podejmowanych działań. Zastosowanie opisanych tu nadzwyczajnych środków zostało zatwierdzone i ogłoszone do publicznej wiado­ mości przez Radę Prezesów w dniu 3 maja 2010 r. Środki te będą stosowane tymczasowo, do momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że stabilność systemu finan­ sowego pozwala na normalne stosowanie zasad prowa­ dzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu,

(5)

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 dokumentacji ogólnej Rada Prezesów może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, zasady, kryteria i procedury prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 dokumen­ tacji ogólnej Eurosystem zastrzega sobie prawo do usta­ lenia, czy określona emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymogi wysokiej jakości kredytowej na podstawie informacji, które uzna za właściwe.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Rynek finansowy znajduje się w wyjątkowej sytuacji, wynikającej z problemów fiskalnych rządu Grecji oraz dyskusji dotyczących planu naprawczego wspieranego przez państwa członkowskie należące do strefy euro oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy; jednocześnie zaburzona jest rynkowa ocena papierów wartościowych emitowanych przez rząd Grecji, co w negatywny sposób wpływa na stabilność systemu finansowego. Ta wyjąt­ kowa sytuacja wymaga szybkiego i tymczasowego dosto­ sowania zasad prowadzenia polityki pieniężnej Eurosys­ temu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 102 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 95 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923) (1)

 • Dz. U. L117 - 85 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635) (1)

 • Dz. U. L117 - 83 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 405/2010 z dnia 10 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 64 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L117 - 62 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 403/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tarta de Santiago (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 60 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 13 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L117 - 1 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.