Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2010-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 13

Strona 1 z 36
11.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit pierwszy lit. k), l) i m) oraz art. 203b w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Australia zwróciła się z wnioskiem o włączenie nowych nazw odmian winorośli do części B załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w odniesieniu do warunków okre­ ślonych w art. 62 ust. 1 lit. b) oraz w art. 62 ust. 4 tego rozporządzenia, Komisja powinna włączyć Australię do kolumn odpowiadających nazwom tych odmian wino­ rośli we wspomnianym załączniku. Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (3) zawiera wykaz nazw odmian winorośli, które mogą być stosowane jako informacje szczegółowe podawane na etykiecie. Stany Zjednoczone powinny zatem zostać włączone do części B załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 w kolumnie odpowiadającej nazwom tych odmian winorośli. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 607/2009. Aby uniknąć obciążeń administracyjnych związanych z kosztami certyfikacji oraz utrudnień w handlu, zmiany proponowane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od tego samego dnia, od którego stosuje się rozporządzenie (WE) nr 607/2009, tj. od dnia 1 sierpnia 2009 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (2) roczna weryfikacja win noszących chro­ nioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne jest przeprowadzana przez kontrole wyryw­ kowe lub pobieranie próbek, lub systematycznie, pamię­ tając, że tylko kontrole wyrywkowe można łączyć z pobieraniem próbek. Niektóre państwa członkowskie, które dotychczas preferowały przeprowadzanie kontroli systematycznych, zmieniły zdanie i pragną móc łączyć wszystkie trzy formy kontroli. Zatem w odniesieniu do rocznego systemu weryfikacji należy zapewnić państwom członkowskim więcej elastyczności. Po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 607/2009 okazało się, że zawiera ono pewne techniczne błędy, które należy poprawić. W szczególności, nazwa odmiany winorośli „Montepulciano” została błędnie umieszczona w części B załącznika XV i powinna zatem zostać przeniesiona do części A wymienionego załącznika. Pisownia niektó­ rych przepisów powinna również zostać poprawiona w celu zyskania na jasności. Do celów jasności i spójności niektóre przepisy rozpo­ rządzenia (WE) nr 607/2009 powinny zostać przereda­ gowane lub uściślone. Ma to w szczególności miejsce w przypadku przepisów mających zastosowanie do państw trzecich, którym powinno się udostępnić niektóre informacje szczegółowe, z zastrzeżeniem spełnienia przez nie warunków identycznych lub równoważnych z wymogami stawianymi państwom członkowskim. Ma to również miejsce w przypadku załącznika XII, w którym terminologia powinna być zgodna z wykazem chronionych nazw pochodzenia wymie­ nionym w rejestrze. Należy również wprowadzić nowe przepisy w celu zyskania na precyzyjności z punktu widzenia etykietowania i prezentacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 102 z 201011.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3)

 • Dz. U. L117 - 95 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923) (1)

 • Dz. U. L117 - 85 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635) (1)

 • Dz. U. L117 - 83 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 405/2010 z dnia 10 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 64 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L117 - 62 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 403/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tarta de Santiago (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 60 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 1 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.