Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 85

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 85

Strona 1 z 5
11.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/85

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektórych nazw państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2635)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/266/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4, art. 15 lit. a), art. 16 ust. 2 oraz zdanie wprowadzające w art. 19, jak również ppkt (i) i (ii) tego artykułu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

jest przywóz takich zwierząt z rodziny koniowatych do Unii, do grup sanitarnych w celu stosowania szczegól­ nych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych.

(4)

Decyzją Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwie­ rząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (2) przypisuje się państwa trzecie, z których dopuszczona jest odprawa czasowa zarejestro­ wanych koni do Unii, do sanitarnych grup państw w celu stosowania szczególnych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych. Decyzją Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowa­ nych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (3) przypisuje się państwa trzecie, z których dopuszczony jest powrotny przywóz takich koni do Unii, do grup sanitarnych w celu stosowania szczególnych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt oraz określa się wzory świadectw zdrowia zwierząt stosowanych w przypadku zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wydarzeniach z udziałem koni. Decyzją Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestro­ wanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodow­ lanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (4) przypisuje się państwa trzecie, z których dopuszczony

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 224 z 18.8.1990, 130 z 15.5.1992, 86 z 6.4.1993, s. 86 z 6.4.1993, s. s. 42. s. 67. 1. 16.

Decyzją Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającą wykaz państw trzecich oraz części ich tery­ toriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (5) ustano­ wiono wykaz państw trzecich, lub ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają m.in. odprawę czasową zarejestrowanych koni, powrotny przywóz zare­ jestrowanych koni po wywozie czasowym w celu udziału w wyścigach konnych, zawodach i wydarzeniach kultu­ ralnych oraz przywóz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych. Wykaz ten, znajdujący się w załączniku I do tej decyzji, również przypisuje te państwa trzecie i ich części do określonych grup sanitar­ nych.

(2)

(5)

Decyzjami 92/260/EWG, 93/195/EWG i 93/197/EWG uwzględnia się regionalizację, zgodnie z decyzją Komisji 92/160/EWG (6). Decyzję tę uchylono decyzją 2004/211/WE. Dlatego konieczna jest odpowiednia zmiana załącznika I do trzech wymienionych decyzji w związku z regionalizacją określoną obecnie w decyzji 2004/211/WE oraz grup sanitarnych określonych w tej decyzji.

(6)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

W związku z pełnieniem funkcji gospodarcza zawodów jeździeckich w ramach 16.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 117 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 102 z 201011.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji (EBC/2010/3)

 • Dz. U. L117 - 95 z 201011.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących wykorzystywania zakresu częstotliwości 790–862 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2923) (1)

 • Dz. U. L117 - 83 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 405/2010 z dnia 10 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 64 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L117 - 62 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 403/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tarta de Santiago (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 60 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2010 z dnia 10 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]

 • Dz. U. L117 - 13 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L117 - 1 z 201011.5.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.