Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 10

Strona 1 z 18
L 118/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (1), a w szczególności art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i prawne, wobec których środki ograniczające mają być stosowane zgodnie z art. 10 tejże decyzji, a rozporządzenie (WE) nr 194/2008 nadaje skutek tej decyzji w takim zakresie, w jakim konieczne jest dzia­ łanie na szczeblu Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie z dniem jego publikacji,

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu na mocy tego rozporządzenia. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz przedsiębiorstw będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą rządu Birmy/Związku Myanmar, jego członków lub związanych z nimi osób, które to przedsiębiorstwa na mocy tego rozporządzenia podlegają ograniczeniom w zakresie inwestycji. W załączniku II I III do decyzji Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. (2) określono osoby fizyczne

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastę­ puje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastę­ puje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 22.

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/11

ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK VI Wykaz członków rządu Birmy/Związku Myanmar oraz związanych z nimi osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 11 Uwagi (1) Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem „vel”; (2) Data ur. oznacza datę urodzenia; (3) Miejsce ur. oznacza miejsce urodzenia; (4) Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości są dokumentami wystawionymi w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/ córka…)

#

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A1m A1n A1o A2a A2b A2c

Głównodowodzący sił zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe vel Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe vel Ma Aw Podpułkownik Nay Soe Maung Pho La Pyae (Full Moon) vel Nay Shwe Thway Aung Zastępca głównodowodzącego sił zbroj­ nych Maung Aye Mya Mya San Nandar Aye

przewodniczący, ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Eksportu, Ministerstwo Handlu Departamentu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.