Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 5

12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, uwzględniając decyzję Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ogranicza­ jących skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1), uwzględniając wspólny wniosek Komisji Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 194/2008 dodaje się ustęp w brzmieniu: „5. Zakaz nabywania towarów objętych ograniczeniami, określonych w ust. 2 lit. b), nie ma zastosowania w przypadku nabywania ich w ramach projektów lub programów pomocy o charakterze humanitarnym lub projektów i programów rozwoju niemających charakteru humanitarnego, prowadzonych w Birmie/Związku Myanmar na rzecz: a) praw człowieka, demokracji, dobrych rządów, zapobie­ gania konfliktom i budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego; b) zdrowia i edukacji, walki z ubóstwem, a w szczególności zaspokajania podstawowych potrzeb i zapewniania środków do życia najuboższym grupom ludności oraz grupom wymagającym szczególnej ochrony; lub c) ochrony środowiska, a w szczególności programów mają­ cych na celu rozwiązanie problemu niezrównoważonego, nadmiernego wyrębu lasów, którego efektem jest wyle­ sianie. Właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV, udzielają uprzednich zezwoleń na nabycie przedmiotowych towarów objętych ograniczeniami. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwo­ leniu wydanym na mocy niniejszego ustępu.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 4 decyzji 2010/232/WPZiB przewiduje zakaz naby­ wania, przywozu i transportu z Birmy/Związku Myanmar do Unii pewnych określonych kategorii towarów. Art. 8 decyzji 2010/232/WPZiB przewiduje zawieszenie programów pomocy lub rozwoju niemających charakteru humanitarnego, z wyjątkiem projektów i programów mających pewne określone cele. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 194/2008 (2) staje się skuteczny zakaz nabywania, przywozu i transportu kate­ gorii towarów określonych w art. 2 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia. Należy jednak sprecyzować, że zakaz naby­ wania tych towarów w Birmie/Związku Myanmar nie powinien mieć zastosowania w przypadku nabywania ich w ramach projektu lub programu pomocy o charakterze humanitarnym lub też projektu lub programu rozwoju niemającego charakteru humanitar­ nego, ale służącego celom określonym w art. 8 lit. a), b) i c) decyzji 2010/232/WPZiB. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 194/2008,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2010 r. W imieniu Rady

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 22. (2) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.