Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56

Strona 1 z 2
L 118/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/270/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek­ tywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 998/2003, art. 12 akapit pierwszy lit b) tego rozporządzenia stanowi, że wymogi i kontrole ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG mają zastosowanie do przemieszczania więcej niż pięciu zwierząt domowych, jeżeli zwierzęta te przywożone są do Unii z państwa trzeciego niewymie­ nionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozpo­ rządzenia.

(7)

W art. 10 dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wyma­ gania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkami. W załączniku E część 1 do tej dyrektywy ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu zwie­ rzętami pochodzącymi z gospodarstw, w tym psami, kotami i fretkami. W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (2) ustanawiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania zwie­ rząt domowych o charakterze niehandlowym, oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie to ma zastosowanie do przemieszczania zwierząt domowych gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia między państwami członkowskimi lub z państw trzecich. Psy, koty i fretki są wymienione w części A i B tego załącz­ nika. Wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 różnią się w zależności od państwa członkow­ skiego lub państwa trzeciego pochodzenia i państwa członkowskiego przeznaczenia. Państwa trzecie stosujące wobec przemieszczania zwie­ rząt domowych o charakterze niehandlowym przepisy co najmniej równorzędne z przepisami przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wymienione są w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia. Aby uniknąć sytuacji oszukańczego upozorowania prze­ mieszczeń o charakterze handlowym jako przemiesz­ czenia o charakterze niehandlowym zwierząt domowych

(2)

Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnej liczby zwierząt domo­ wych określonych gatunków, które mogą być przed­ miotem przemieszczania o charakterze niehand­ lowym (3), stanowi że wymogi i kontrole, o których mowa w art. 12 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 należy stosować również do prze­ mieszczania psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, jeśli liczba zwierząt przemiesz­ czanych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia jest wyższa niż pięć. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi również, że w okresie przejściowym przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa podlega pewnym wymogom dodatkowym. W dyrektywie 92/65/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.