Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81

Strona 1 z 9
12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/81

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/273/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Spotkanie urzędników Komisji oraz władz greckich w obecności przedstawicieli ELVO odbyło się dnia 4 maja 2007 r.

2. STAN FAKTYCZNY 2.1. Beneficjent

(7)

ELVO jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Salonikach, w Grecji, produkującym pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne i części zamienne. ELVO jest głównym dostawcą pojazdów silnikowych dla greckich sił zbrojnych.

Pismem z dnia 27 maja 2002 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą domniemanej pomocy przyznanej przez władze greckie na rzecz przedsiębiorstwa ELVO – Hellenic Industry SA („ELVO”). Po zakończeniu długiej wymiany uwag z władzami kraju pismem z dnia 7 grudnia 2005 r. Komisja powiadomiła Grecję, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania uwag dotyczących przedmiotowego środka pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych stron. Pismem z dnia 1 marca 2006 r. Grecja przedstawiła swoje uwagi dotyczące decyzji Komisji w sprawie wszczęcia postępowania. Kolejne informacje Grecja przedstawiła w pismach z dnia 26 lipca 2006 r., 28 lipca 2006 r., 2 sierpnia 2006 r., 22 czerwca 2007 r., 2 lipca 2007 r., 31 sierpnia 2007 r., 6 września 2007 r., 18 października 2007 r., 22 lutego 2008 r. oraz 20 sierpnia 2008 r.

(8)

(2)

Zgodnie z dostępnymi informacjami przedsiębiorstwo produkuje następujące typy pojazdów: autobusy, trolej­ busy, wywrotki, śmieciarki, cysterny, wozy strażackie, odśnieżarki, pojazdy do transportu samolotów, pojazdy do przewozu żurawi, traktory, ciężarówki, przyczepy, pojazdy sportowo-użytkowe (ang. Sport Utility Vehicles, SUVs), czołgi oraz pojazdy opancerzone.

(3)

(9)

Firma powstała w 1972 r. pod nazwą Steyr Hellas SA, produkowała wówczas traktory, ciężarówki, rowery i silniki. W roku 1987 nazwę przedsiębiorstwa zmie­ niono na ELVO, a rząd grecki stał się jego głównym akcjonariuszem.

(4)

(5)

(10)

W dniu 29 sierpnia 2000 r. w wyniku przetargu publicz­ nego przedsiębiorstwo Mytilineos Holdings SA nabyło na mocy porozumienia o sprzedaży akcji 43 % akcji przed­ siębiorstwa ELVO (w dalszej części dokumentu sprzedaż ta określana będzie jako „częściowa prywatyzacja”). W chwili obecnej rząd grecki jest właścicielem 51 % przedsiębiorstwa ELVO.

(1) Dz.U. C 34 z 10.2.2006, s. 24. (2) Zob. przypis 1.

(11)

Firma zatrudnia obecnie około 672 osoby (dane z 2007 r.). Obroty firmy w 2007 r. wyniosły 84 mln EUR.

L 118/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

2.2. Środki wsparcia 2.2.1. Zwolnienie z 2771/1999

(12)

podatków

na

podstawie

ustawy

Obrony, a dokładnie produkcji […] (*) dla greckiego wojska. 3. PRZYCZYNY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZEWI­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 89 z 201012.5.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.