Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

Data ogłoszenia:2010-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89

Strona 1 z 4
12.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 118/89

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.; sprostowanie w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r.) Niniejsze sprostowanie odnosi się do tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r. 1) Strona 6, motyw 28, zdanie trzecie: zamiast „Jednak w celu wspierania innowacyjności badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju powinny (…)”, „Jednak w celu wspierania innowacyjności działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na produkt i proces produkcji powinna (…)”.

powinno być

2) Strona 6, motyw 28, zdanie czwarte: zamiast „Ponadto właściwe jest wprowadzenie podobnych zwolnień dla dalszych użytkowników, którzy stosują daną substancję do celów badań dotyczących produktów i procesów produkcyjnych oraz ich rozwoju, pod warunkiem (…)”, „Ponadto właściwe jest wprowadzenie podobnych zwolnień dla dalszych użytkowników, którzy stosują daną substancję do celów działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, pod warunkiem (…)”.

powinno być

3) Strona 8, motyw 58, zdanie trzecie: zamiast powinno być „Ponadto właściwe jest, aby każdy producent lub importer wyrobu (…)”, „Ponadto właściwe jest, aby każdy wytwórca lub importer wyrobu (…)”.

4) Strona 20, art. 3 pkt 4: zamiast powinno być „4) producent wyrobu: oznacza (…)”, „4) wytwórca wyrobu: oznacza (…)”.

5) Strona 21, art. 3 pkt 22: zamiast powinno być „22) badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju: oznaczają (…)”, „22) działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na produkt i proces produkcji: oznacza (…)”.

6) Strona 21, art. 3 pkt 33: zamiast powinno być „33) dostawca wyrobu: oznacza producenta lub importera wyrobu, (…)”, „33) dostawca wyrobu: oznacza wytwórcę lub importera wyrobu, (…)”.

7) Strona 23, art. 9 ust. 1: zamiast „1. Artykuły 5, 6, 7, 17, 18 i 21 nie mają zastosowania przez okres pięciu lat w odniesieniu do substancji produkowanej na terytorium Wspólnoty lub importowanej w celu prowadzenia działal­ ności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, prowadzonej przez producenta lub importera osobiście lub we współpracy z nabywcami (…)”,

L 118/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2010

powinno być

„1. Artykuły 5, 6, 7, 17, 18 i 21 nie mają zastosowania przez okres pięciu lat w odniesieniu do substancji produkowanej na terytorium Wspólnoty lub importowanej w celu prowadzenia działal­ ności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji, prowadzonej przez producenta, importera lub wytwórcę wyrobów osobiście lub we współpracy z nabywcami (…)”.

8) Strona 23, art. 9 ust. 2 zdanie wprowadzające i lit. a): zamiast „2. Dla potrzeb ust. 1 producent lub importer zgłasza Agencji następujące informacje:

a) dane identyfikujące producenta lub importera określone w sekcji 1 załącznika VI;”, powinno być „2. Dla potrzeb ust. 1 producent, importer lub wytwórca wyrobów zgłasza Agencji następujące informacje: a) dane identyfikujące producenta, importera lub wytwórcę wyrobów określone w sekcji 1 załącznika VI;”. 9) Strona 23, art. 9 ust. 3 zdanie drugie: zamiast „(…) niezwłocznie przekazuje ten numer i datę odpowiedniemu producentowi lub importerowi lub producentowi wyrobów.”, „(…) niezwłocznie przekazuje ten numer i datę odpowiedniemu producentowi, importerowi lub wytwórcy wyrobów.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 118 POZ 89 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 81 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dz. U. L118 - 65 z 201012.5.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dz. U. L118 - 63 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dz. U. L118 - 56 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dz. U. L118 - 45 z 201012.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dz. U. L118 - 43 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 10 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 8 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dz. U. L118 - 6 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dz. U. L118 - 5 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L118 - 1 z 201012.5.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.