Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156 (1)

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 1

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

nowego wykazu odpadów OECD. Zmiana tego kodu została przyjęta decyzją Rady OECD C(2008) 156. Należy zatem włączyć tę zmianę do prawodawstwa Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady (2),

(4)

Na 8. posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Zapobiegania Powstawaniu Odpadów i Recyklingu (WGWPR) Organi­ zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w grudniu 2005 r. postanowiono doprecyzować brzmienie kodu B1030 aneksu IX do konwencji bazylej­ skiej. Zmiana tego kodu została przyjęta decyzją Rady OECD C(2008) 156 i nadal wymaga uzgodnienia w ramach konwencji bazylejskiej. W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Konferencję Stron Konwencji Bazy­ lejskiej i zmianę załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 należy uwzględnić to doprecyzowanie w prawodawstwie Unii. Na 11. posiedzeniu WGWPR OECD w kwietniu 2008 r. postanowiono zmienić brzmienie kodu AA010 burszty­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

L 119/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK W załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1. w załączniku III część I akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Do celów niniejszego rozporządzenia: a) każde odniesienie do wykazu A znajdujące się w aneksie IX do konwencji bazylejskiej należy rozumieć jako odniesienie do załącznika IV do niniejszego rozporządzenia; b) w kodzie B1020 konwencji bazylejskiej termin »w postaci ostatecznej luzem« obejmuje wszelki złom metalowy w postaci nierozproszonej (3) tam wymieniony; c) kod B1030 konwencji bazylejskiej otrzymuje brzmienie: »Pozostałości zawierające metale ognioodporne«; d) część kodu B1100 konwencji bazylejskiej odnosząca się do »żużli z produkcji miedzi« itp. nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod (OECD) GB040 w części II; e) kod B1110 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast mają zastosowanie kody (OECD) GC010 i GC020 w części II; f) kod B2050 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod (OECD) GG040 w części II; g) odniesienie w kodzie B3010 konwencji bazylejskiej do odpadów fluorowanych polimerów jest równoznaczne z włączeniem polimerów i kopolimerów fluoroetylenu (PTFE)”; 2. w załączniku IV część II kod AA 010 otrzymuje brzmienie: „AA 010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z hutnictwa żelaza i stali (3)”;

3. w załączniku V część 3 wykaz B kod AA 010 otrzymuje brzmienie: „AA 010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z hutnictwa żelaza i stali (5)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 24 z 201013.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4)

 • Dz. U. L119 - 22 z 201013.5.2010

  Decyzja Rady 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L119 - 21 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L119 - 18 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 419/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L119 - 16 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 14 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 417/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające po raz 127. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L119 - 7 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L119 - 5 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tettnanger Hopfen (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 3 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 414/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Nieheimer Käse (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.