Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7

Strona 1 z 3
13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 416/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 74, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Państwa członkowskie zgłosiły Komisji dodatkowe zmiany w wykazach zamieszczonych w załącznikach I, II i III. Dlatego zasadna wydaje się publikacja ujednolico­ nych wersji wykazów zawartych w tych załącznikach. Zgodnie z art. 4 Umowy pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądo­ wych w sprawach cywilnych i handlowych (3) Dania nie powinna brać udziału w przyjmowaniu zmian do rozpo­ rządzenia Bruksela I, a zmiany takie nie są wiążące dla Danii ani nie mają do niej zastosowania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 44/2001,

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 44/2001 zawiera wykaz krajowych przepisów jurysdykcyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia. Załącznik II zawiera wykaz sądów lub innych organów w państwach członkowskich odpowiedzialnych za zajmowanie się wnioskami o stwierdzenie wykonalności. Załącznik III zawiera wykaz sądów, do których można wnieść środki zaskarżenia od decyzji w sprawie stwier­ dzenia wykonalności. Załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 zostały wielokrotnie zmienione, ostatnio rozpo­ rządzeniem Komisji (WE) nr 280/2009 (2), w celu aktua­ lizacji krajowych przepisów jurysdykcyjnych, wykazów sądów lub innych właściwych organów oraz obowiązu­ jących procedur odwoławczych.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I–III do rozporządzenia (WE) nr 44/2001 zastępuje się odpowiednimi załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatami. Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 13.

(3) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62.

L 119/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK I Przepisy jurysdykcyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 — w Belgii: art. 5–14 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie prywatnym międzynarodowym, — w Bułgarii: art. 4 ust. 1 pkt 2 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego, — w Republice Czeskiej: art. 86 ustawy nr 99/1963 Coll. – kodeks postępowania cywilnego (občanský soudní řád), z późniejszymi zmianami, — w Niemczech: art. 23 kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozeßordnung), — w Estonii: art. 86 kodeksu postępowania cywilnego (tsiviilkohtumenetluse seadustik), — w Grecji: artykuł 40 kodeksu postępowania cywilnego (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), — we Francji: art. 14 i 15 kodeksu cywilnego (Code civil), — w Irlandii: przepisy umożliwiające oparcie jurysdykcji na fakcie doręczenia pozwanemu dokumentu wszczynającego postępowanie podczas jego czasowej obecności w Irlandii, — we Włoszech: art. 3 i 4 ustawy 218 z dnia 31 maja 1995 r., — na Cyprze: art. 21 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 119 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 24 z 201013.5.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7 (EBC/2010/4)

 • Dz. U. L119 - 22 z 201013.5.2010

  Decyzja Rady 2010/274/WPZiB z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L119 - 21 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L119 - 18 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 419/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L119 - 16 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 14 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 417/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające po raz 127. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L119 - 5 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tettnanger Hopfen (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 3 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 414/2010 z dnia 12 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Nieheimer Käse (ChOG)]

 • Dz. U. L119 - 1 z 201013.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające załączniki III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, tak, aby uwzględnić zmiany przyjęte decyzją Rady OECD C(2008) 156 (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.