Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2953) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 10

Strona 1 z 3
L 121/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 maja 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2953)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/276/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 listopada 2009 r. Bułgaria przesłała Komisji zmieniony i zaktualizowany wykaz tych zakładów mleczarskich. W związku z powyższym należy zmienić wykazy zakładów mleczarskich w załącznikach do decyzji 2009/861/WE. Ponieważ decyzja 2009/861/WE ma być stosowana od dnia 1 stycznia 2010 r., niniejsza decyzja również powinna być stosowana od tego dnia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Przepisy te obej­ mują wymagania higieniczne dotyczące surowego mleka i przetworów mlecznych. Decyzja Komisji 2009/861/WE przewiduje pewne odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, załącznik III, sekcja IX, rozdział I, podrozdziały II i III, w odniesieniu do wymienionych w tej decyzji zakładów mleczarskich w Bułgarii. Decyzję tę stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Odpowiednio niektóre zakłady mleczarskie wymienione w załączniku I do decyzji 2009/861/WE mogą, w drodze odstępstwa od właściwych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przetwarzać mleko spełniające wymagania UE i mleko niespełniające tych wymagań, pod warunkiem że przetwarzanie mleka spełniającego wymagania UE i mleka niespełniającego tych wymagań ma miejsce na odrębnych liniach produkcyjnych. Ponadto niektóre zakłady mleczarskie wymienione w załączniku II do tej decyzji mogą przetwarzać mleko niespełniające wymagań UE bez konieczności posiadania odrębnych linii produkcyjnych. (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (2) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 83.

18.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/11

ZAŁĄCZNIK Załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE otrzymują brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko spełniające wymagania i mleko niespełniające wymagań UE, o których mowa w art. 2

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BG 0412010 BG 0512025 BG 0612027 BG 0612043 BG 2012020 BG 2512020 BG 0812009 BG 2112001 BG 1212001 BG 2812003

»Bi Si Si Handel« OOD »El Bi Bulgarikum« EAD »Mlechen ray — 2« EOOD ET »Zorov- 91 -Dimitar Zorov« »Yotovi« OOD »Mizia-Milk« OOD »Serdika — 90« AD »Rodopeya — Belev« EOOD »S i S — 7« EOOD »Balgarski yogurt« OOD

gr. Elena ul. »Treti mart« 19 gr. Vidin YUPZ gr. Vratsa kv. »Bistrets« gr. Vratsa Mestnost »Parshevitsa« gr. Sliven kv. »Rechitsa« gr. Targovishte Industrialna zona gr. Dobrich ul. »25 septemvri« 100 gr. Smolyan, ul. »Trakya« 20 gr. Montana »Vrachansko shose« 1 s. Veselinovo, obl. Yambolska

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 16 z 201018.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3040) (1)

 • Dz. U. L121 - 7 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 424/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 419/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L121 - 5 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 423/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L121 - 3 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 422/2010 z dnia 17 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 1 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 421/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.