Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3040) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 16

Strona 1 z 3
L 121/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3040)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/277/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

kontroli granicznej. Ponadto należy zmienić kategorie istniejących ośrodków inspekcyjnych w tym punkcie kontroli granicznej.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 ostatnie zdanie drugiego akapitu, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryj­ nych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie Traces (4), ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji. Służba kontrolna Komisji (Biuro ds. Żywności i Weterynarii, FVO) przeprowadziła kontrolę punktu kontroli granicznej w porcie w Antwerpii (Belgia). Wyniki kontroli były zadowalające. Do wykazu określo­ nego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy zatem dodać kolejny ośrodek inspekcyjny w tym punkcie

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 224 z 18.8.1990, s. 29. 268 z 24.9.1991, s. 56. 24 z 30.1.1998, s. 9. 296 z 12.11.2009, s. 1. (3)

Służba kontrolna Komisji (Biuro ds. Żywności i Weterynarii, FVO) przeprowadziła kontrolę punktu kontroli granicznej w porcie w Gdańsku (Polska). Wyniki kontroli były zadowalające. Do wykazu określonego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy zatem dodać kolejny ośrodek inspekcyjny w tym punkcie kontroli granicznej.

(4)

W związku z informacjami przekazanymi przez Danię i Polskę, z wykazu punktów kontroli granicznej określo­ nego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy usunąć niektóre ośrodki inspekcyjne w punktach kontroli granicznej tych państw członkowskich.

(5)

W związku z informacjami przekazanymi przez Francję, z wykazu punktów kontroli granicznej określonego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy usunąć punkt kontroli granicznej na lotnisku w Breście. Ponadto w wykazie punktów kontroli granicznej określonym w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy zmienić niektóre kategorie w punktach kontroli granicznej na lotniskach Lyon-Saint Exupéry, Marseille aéroport i Nice.

(1)

(6)

W związku z informacjami przekazanymi przez Włochy, w wykazie punktów kontroli granicznej określonym w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy zawiesić niektóre kategorie w punktach kontroli granicznej na lotniskach Milano-Linate, Milano-Malpensa, Palermo, Reggio Calabria i Rimini. Ponadto w wykazie punktów kontroli granicznej określonym w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy zmienić niektóre kategorie w punkcie kontroli granicznej w porcie w Neapolu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 10 z 201018.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2953) (1)

 • Dz. U. L121 - 7 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 424/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 419/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L121 - 5 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 423/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L121 - 3 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 422/2010 z dnia 17 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 1 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 421/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.