Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 122 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 406/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 79/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem (1)

Data ogłoszenia:2010-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 122 POZ 1

Strona 1 z 78
18.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 406/2010 z dnia 26  kwietnia 2010  r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homolo­ gacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (1), w  szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

wymagań, ponieważ pod względem cech technicznych po­ jazdy napędzane wodorem istotnie różnią się od pojazdów konwencjonalnych, z myślą o których przygotowano owe dyrektywy. Zanim dyrektywy te zostaną zmienione po­ przez włączenie do nich szczegółowych przepisów w spra­ wie pojazdów napędzanych wodorem oraz procedur badań, konieczne jest ustanowienie przepisów przejścio­ wych w celu wyłączenia pojazdów napędzanych wodorem spod zakresu tych dyrektyw lub niektórych z określonych w nich wymagań. Konieczne jest przyjęcie zharmonizowanych przepisów dotyczących gniazd do tankowania wodorem (w tym gniazd do tankowania ciekłym wodorem), dzięki którym na obszarze całej Wspólnoty będzie można bezpiecznie i niezawodnie uzupełniać paliwo w pojazdach z napędem wodorowym. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z  opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

Rozporządzenie (WE) nr  79/2009 jest odrębnym rozpo­ rządzeniem do celów wspólnotowej procedury homologa­ cji typu przewidzianej w  dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silniko­ wych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych ze­ społów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej) (2). Rozporządzeniem (WE) nr  79/2009 ustanowiono zasad­ nicze przepisy określające wymagania dotyczące homolo­ gacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do napędu wodorowego, homologacji typu części i instalacji wodoro­ wych oraz montażu takich części i instalacji. Począwszy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, producenci powinni móc dobrowolnie ubiegać się o  ho­ mologację typu WE całego pojazdu w odniesieniu do po­ jazdów napędzanych wodorem. Do pojazdów napędzanych wodorem nie powinny natomiast mieć za­ stosowania niektóre z  odrębnych dyrektyw w  kontekście wspólnotowej procedury homologacji typu zgodnie z dy­ rektywą 2007/46/WE ani niektóre z  określonych w  nich

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „czujnik wodoru” oznacza czujnik stosowany do wykrywa­ nia obecności wodoru w powietrzu; 2) „część klasy 0” oznacza wysokociśnieniowe części wodoro­ we, w  tym przewody paliwowe i  złącza, zawierające wodór pod nominalnym ciśnieniem roboczym większym niż 3,0 MPa;

(3)

(1)  Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 32. (2)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

L 122/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2010

3) „część klasy 1” oznacza średniociśnieniowe części wodoro­ we, w  tym przewody paliwowe i  złącza, zawierające wodór pod nominalnym ciśnieniem roboczym większym niż 0,45 MPa i mniejszym lub równym 3,0 MPa; 4) „część klasy 2” oznacza niskociśnieniowe części wodorowe, w tym przewody paliwowe i złącza, zawierające wodór pod nominalnym ciśnieniem roboczym mniejszym lub równym 0,45 MPa; 5) „oplot pełny” oznacza oplot wzmacniający z włókien sztucz­ nych zastosowany w wykładzinie zbiornika, który nawinięto zarówno na obwodzie, jak i  w  kierunku wzdłużnym zbiornika; 6) „oplot obwodowy” oznacza oplot wzmacniający z  włókien sztucznych, który nawinięto zasadniczo obwodowo wokół cylindrycznej części wykładziny w taki sposób, że włókna nie przenoszą znaczącego obciążenia w  kierunku wzdłużnym zbiornika; 7) „Nm3” lub „Ncm3” oznaczają objętość suchego gazu, który zajmuje objętość 1 m3 lub  1 cm3 w  temperaturze 273,15 K  (0 °C) i  pod ciśnieniem bezwzględnym wynoszą­ cym 101,325 kPa (1 atm); 8) „okres użytkowania” oznacza wyrażony w  latach okres, w  ciągu którego zbiorniki można bezpiecznie użytkować zgodnie z warunkami eksploatacji; 9) „typ instalacji wodorowej” oznacza grupę instalacji wodoro­ wych, które nie różnią się pod względem nazwy handlowej lub znaku towarowego producenta ani pod względem wcho­ dzących w ich skład części wodorowych; 10) „typ pojazdu w odniesieniu do napędu wodorowego” ozna­ cza grupę pojazdów, które nie różnią się pod względem sta­ nu skupienia stosowanego wodoru ani głównych cech ich instalacji wodorowych; 11) „typ części wodorowej” oznacza grupę części wodorowych, które nie różnią się pod żadnym z następujących względów: a) b) c) nazwy handlowej lub znaku towarowego producenta; klasyfikacji; głównej funkcji;

14) „zbiornik” oznacza dowolny układ przeznaczony do przechowywania wodoru kriogenicznego lub sprężonego wodoru gazowego, oprócz wszelkich innych części wodoro­ wych, które mogą być przyłączane do zbiornika lub monto­ wane w jego wnętrzu; 15) „zespół zbiorników” oznacza co najmniej dwa zbiorniki ze zintegrowanymi łączącymi je przewodami paliwowymi, zabezpieczone poprzez umieszczenie wewnątrz obudowy lub ramy ochronnej; 16) „cykl roboczy” oznacza cykl obejmujący jedno uruchomie­ nie i jedno wyłączenie układu(-ów) przetwarzania wodoru; 17) „cykl napełniania” oznacza wzrost ciśnienia o  ponad 25 % w stosunku do ciśnienia roboczego zbiornika w wyniku pod­ łączenia do zewnętrznego źródła wodoru; 18) „regulator ciśnienia” oznacza urządzenie stosowane do regu­ lacji ciśnienia zasilania paliwa gazowego podawanego do układu przetwarzania wodoru; 19) „pierwszy regulator ciśnienia” oznacza regulator ciśnienia, którego ciśnienie dolotowe jest równe ciśnieniu zbiornika; 20) „zawór zwrotny” oznacza zawór, który umożliwia przepływ wodoru tylko w jednym kierunku; 21) „ciśnienie” oznacza wyrażone w MPa ciśnienie manometrycz­ ne mierzone względem ciśnienia atmosferycznego, o  ile nie określono inaczej; 22) „złącze” oznacza łącznik stosowany w układzie przewodów, rurek lub węży; 23) „elastyczny przewód paliwowy” oznacza elastyczną rurkę lub wąż, którym przesyłany jest wodór; 24) „wymiennik ciepła” oznacza urządzenie służące do ogrzewa­ nia wodoru; 25) „filtr wodoru” oznacza filtr stosowany do oddzielania od wo­ doru oleju, wody i zanieczyszczeń; 26) „zawór automatyczny” oznacza zawór, który nie jest obsłu­ giwany ręcznie, lecz przez siłownik, z  wyjątkiem zaworów zwrotnych zdefiniowanych w pkt 20 powyżej; 27) „urządzenie nadmiarowe ciśnieniowe” oznacza urządzenie bez możliwości ponownego zamknięcia, które po urucho­ mieniu w  określonych warunkach powoduje upust płynu z instalacji wodorowej pod ciśnieniem; 28) „zawór bezpieczeństwa” oznacza uruchamiane ciśnieniowo urządzenie z możliwością ponownego zamknięcia, które po uruchomieniu w  określonych warunkach powoduje upust płynu z instalacji wodorowej pod ciśnieniem;

12) „elektroniczny układ sterujący” oznacza połączone ze sobą zespoły, które zgodnie z  ich przeznaczeniem współpracują ze sobą w  celu realizowania określonej funkcji sterowania pojazdu w drodze elektronicznego przetwarzania danych; 13) „złożone elektroniczne układy sterowania pojazdem” ozna­ czają elektroniczne układy sterujące podlegające hierarchii sterowania, w której jedna elektronicznie sterowana funkcja może zostać unieważniona systemem/funkcją wyższego po­ ziomu i stać się elementem złożonego układu;

18.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 122 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.