Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4

Strona 1 z 5
L 123/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2010

DECYZJA RADY 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

karnych – zgodnie ze strategicznymi poradami udzielanymi przez Unię, państwa członkowskie i inne podmioty międzyna­ rodowe, jak również z prowadzonymi przez nie pracami na rzecz rozwoju instytucjonalnego. Misja będzie również wspierać proces reform na rzecz ustanowienia cieszącej się zaufaniem i skutecznej policji, która działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w ramach państwa prawnego, i szanuje prawa człowieka.

W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB (1) w sprawie utworzenia misji poli­ cyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGA­ NISTAN). To wspólne działanie traci moc w dniu 30 maja 2010 r. W dniu 8 marca 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił, by przedłużyć misję EUPOL AFGANISTAN o trzy lata. Struktura dowodzenia i kontroli EUPOL AFGANISTAN nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji Europejskiej w zakresie wykonania budżetu. Do celów EUPOL AFGANISTAN powinna zostać posta­ wiona w stan gotowości Komórka Monitorująca.

EUPOL AFGANISTAN będzie prowadzona w sytuacji, która

Artykuł 3 Zadania 1. Aby wypełnić cele określone w art. 2 EUPOL AFGANISTAN:

(2)

(3)

a) wspiera rząd Afganistanu w spójnym wdrażaniu jego stra­ tegii na rzecz trwałych i skutecznych porozumień dotyczą­ cych cywilnych sił policyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o stałą afgańską (cywilną) policję i afgańską policję antykryminalną, zgodnie ze strategią dotyczącą policji krajowej;

(4)

b) usprawnia spójność i koordynację pomiędzy podmiotami międzynarodowymi;

(5)

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

c) opracowuje rozwój strategii, kładąc nacisk na prace nad wspólną strategią ogólną społeczności międzynarodowej w zakresie reformy policji oraz wzmacnia współpracę z kluczowymi partnerami w dziedzinie reformy i szkolenia policji, w tym z misją ISAF pod przewodnictwem NATO i z misją szkoleniową NATO, jak również z innymi podmiotami dokonującymi wkładu;

Artykuł 1 Misja 1. Misja policyjna Unii Europejskiej w Afganistanie („EUPOL AFGANISTAN” lub „misja”), ustanowiona wspólnym działaniem d) wspiera powiązania między policją a szerzej pojętą dziedziną praworządności.

2007/369/WPZiB, zostaje przedłużona od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

EUPOL AFGANISTAN działa zgodnie z celami określonymi 2. w art. 2 i wypełnia zadania określone w art. 3.

Zadania te zostaną rozwinięte w planie operacyjnym (OPLAN). Misja będzie wykonywała zadania korzystając m.in. z monitorowania, programów mentorskich, doradztwa i szkoleń.

Artykuł 2 Cele

EUPOL AFGANISTAN przyczynia się w istotny sposób do przy­ gotowania pozostających w gestii Afganistanu, trwałych i skutecznych porozumień dotyczących cywilnych sił policyj­ nych, które zagwarantują odpowiednie powiązanie z szerzej rozumianym systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach (1) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33.

2.

EUPOL AFGANISTAN nie jest misją wykonawczą.

3. W skład EUPOL AFGANISTAN wchodzi komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty. EUPOL AFGA­ NISTAN w stosownych przypadkach koordynuje, jak również ułatwia i zapewnia doradztwo w związku z projektami realizo­ wanymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności, w dziedzinach związanych z misją oraz wspierającymi jej cele.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 3 z 201019.5.2010

    Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

  • Dz. U. L123 - 1 z 201019.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 425/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.