Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10

Strona 1 z 8
L 125/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(5)

W niektórych przypadkach, takich jak dostawy zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne, w których nie mają zastosowania związane z bezpieczeństwem i ochroną terminy na złożenie zgłoszeń wywozowych, organy celne powinny mieć możliwość zezwolenia wiarygodnym przedsiębiorcom na dokonywanie wpisu wywożonych towarów do ich ewidencji i okresowe infor­ mowanie o prowadzonych operacjach wywozu po opuszczeniu przez towary obszaru celnego Wspólnoty. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2008 (6) zmienia­ jące rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 wprowadziło wspólne kryteria i wspólny formularz wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszeń uprosz­ czonych i procedury w miejscu. Należy wyjaśnić, że prze­ pisy te stosuje się do wszystkich procedur celnych. Artykuł 253a tego rozporządzenia wprowadził ze skut­ kiem od dnia 1 stycznia 2011 r. wymóg uzależniający stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu od składania zgłoszeń celnych oraz powiado­ mień drogą elektroniczną. Niektóre państwa członkow­ skie informowały Komisję, że takie systemy mogą nie wszędzie być dostępne w wyznaczonym terminie. Do czasu wprowadzenia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (7) i pod warunkiem przeprowadzania skutecznej analizy ryzyka te państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania, na określonych przez siebie warunkach, zgłoszeń celnych i powiadomień w formie innej niż elek­ troniczna. W przypadkach gdy towary czasowo składowane lub znajdujące się w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I są powrotnie wywożone z obszaru celnego Wspólnoty bez wymogu złożenia wywozowej deklaracji skróconej, należy ustanowić alternatywne środki ewiden­ cjonowania powrotnego wywozu i osoby odpowie­ dzialnej lub powiadamiania o powrotnym wywozie i osobie odpowiedzialnej. Należy wyjaśnić, że formalności wywozowe mają być stosowane nie tylko do towarów wspólnotowych, które mają być wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty, ale również do zwolnionych z podatku dostaw zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne, tak, aby osoby dokonujące takich dostaw mogły otrzymać dowód opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty wymagany do celów zwolnienia z podatku. Te same przepisy powinny obowiązywać, gdy towary niewspólnotowe mają być powrotnie wywiezione na podstawie zgłoszenia do powrotnego wywozu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (2) wprowadzono do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 obowiązek składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych drogą elektro­ niczną. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 (3), wprowadzające odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (4), przewi­ duje okres przejściowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 r., w którym przedsiębiorcy mają możliwość, lecz nie obowiązek składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych drogą elektroniczną.

(2)

Należy dokonać pewnych korekt w przepisach dotyczą­ cych przywozowych i wywozowych deklaracji skróco­ nych, dążąc do zmniejszenia obciążeń administracyjnych w przypadkach, w których takie deklaracje nie są wyma­ gane do celów bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto w celu ulepszenia analizy ryzyka majątek ruchomy gospodar­ stwa domowego, zgodnie z jego definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (5), nie powinien być zwolniony z takich deklaracji, jeśli jest przewożony zgodnie z umową przewozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 54 z 201021.5.2010

  Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 53 z 201021.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 2 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.