Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 2

Strona 1 z 3
L 125/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (1), w szczególności jej art. 14 ust. 4, Artykuł 1 Wykaz konkretnych elementów, które należy sprawdzić podczas rozszerzonej inspekcji Rozszerzona inspekcja, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/16/WE, obejmuje, tam gdzie ma to zastosowanie, co najmniej sprawdzenie konkretnych elementów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas przeprowadzania rozszerzonej inspekcji statku oficer kontroli państwa portu powinien kierować się wykazem konkretnych elementów, które należy spraw­ dzić, w zależności od ich praktycznej wykonalności lub wszelkich ograniczeń związanych z bezpieczeństwem osób, statku lub portu.

(2)

Co do określenia konkretnych elementów, które należy sprawdzić podczas rozszerzonej inspekcji w odniesieniu do wszelkich obszarów ryzyka wymienionych w załączniku VII do dyrektywy 2009/16/WE, konieczne okazuje się oparcie się na wiedzy zdobytej dzięki memo­ randum paryskiemu w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.

W przypadku gdy nie wskazano konkretnych obszarów dla danego rodzaju statku zgodnie z dyrektywą 2009/16/WE, inspektor wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę zawo­ dową przy podejmowaniu decyzji, które elementy muszą być poddane inspekcji i w jakim stopniu, w celu sprawdzenia ogól­ nego stanu w tych obszarach.

Artykuł 2 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Oficerowie kontroli państwa portu powinni korzystać ze swojego doświadczenia i wiedzy zawodowej w celu okre­ ślenia stosowalności i właściwego stopnia wnikliwości badania każdego konkretnego elementu. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

(1) Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57.

21.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/3

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 125/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2010

ZAŁĄCZNIK KONKRETNE ELEMENTY, KTÓRE NALEŻY SPRAWDZIĆ PODCZAS ROZSZERZONEJ INSPEKCJI (zgodnie z art. 14 ust. 4 dyrektywy 2009/16/WE) A. Wszystkie rodzaje statków a) Stan konstrukcji statku — Stan kadłuba i pokładu b) Wodoszczelność/strugoszczelność — Drzwi wodoszczelne/strugoszczelne — Wywietrzniki, rury odpowietrzające i szyb — Luki c) Systemy awaryjne — Symulacja braku zasilania/uruchomienia generatora awaryjnego — Oświetlenie awaryjne — Sprawdzenie działania pomp zęzowych — Sprawdzenie urządzeń zamykających/drzwi wodoszczelnych — Sprawdzenie urządzenia sterowego, w tym awaryjnego urządzenia sterowego d) Łączność radiowa — Sprawdzenie rezerwowego źródła zasilania — Sprawdzenie instalacji głównej, w tym urządzenia do odbioru informacji dotyczących bezpieczeństwa na morzu — Sprawdzenie przenośnych zestawów VHF (bardzo wysokiej częstotliwości) GMDSS (Ogólnoświatowego systemu bezpieczeństwa i alarmowania) e) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe — Szkolenie przeciwpożarowe obejmujące zademonstrowanie umiejętności użycia wyposażenia strażackiego oraz sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych — Sprawdzenie awaryjnej pompy pożarowej (z dwoma wężami) — Sprawdzenie awaryjnego zdalnego wyłączania systemu wentylacyjnego wraz ze związanymi z nim przegrodami — Sprawdzenie awaryjnego zdalnego wyłączania pomp paliwowych — Sprawdzenie zdalnych zaworów szybkiego zamykania — Drzwi przeciwpożarowe — Stałe urządzenia gaśnicze i związane z nimi systemy alarmowe f) Alarmy — Próba alarmu przeciwpożarowego g) Warunki pracy i życia — Stan urządzeń cumowniczych, w tym fundamentów urządzeń

21.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 54 z 201021.5.2010

  Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 53 z 201021.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 10 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.