Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 53

21.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym (2010/293/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Umowę o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczo­ nych Ameryki (1), w szczególności jej art. 5 lit. b) akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (5). Zgodnie z umową finan­ sowanie Unii Europejskiej będzie ograniczone do part­ nerów europejskich.

(6)

Należy zatwierdzić porozumienie wykonawcze,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki („umowa”) została zatwierdzona decyzją Rady 98/591/WE z dnia 13 października 1998 r. (2) i weszła w życie 14 października 1998 r. Umowa jest odnawiana na okresy wynoszące pięć lat (3) i była przedłużona i zmieniona w dniu 14 października 2008 r. (4). Współpraca transatlantycka w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym jest pożądana i korzystna dla obu stron. We wstępnych dyskusjach przygotowawczych wyrażono zgodny pogląd, iż porozumienie wykonawcze stanowić będzie mechanizm upraszczający wspólne działania tech­ niczne i naukowe. Porozumienie wykonawcze obejmujące współpracę w interdyscyplinarnej dziedzinie badań nad bezpieczeń­ stwem wewnętrznym/cywilnym („porozumienie wyko­ nawcze”) zostało ustanowione między Komisją a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Porozumienie wykonawcze nie ma bezpośredniego wpływu finansowego. Wspólne projekty będą konkuro­ wały o finansowanie poprzez zwykłe środki w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz środki wsparcia we właściwych programach badawczych Siód­

Artykuł 1 Zatwierdza się Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki doty­ czące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym. Tekst porozumienia wykonawczego stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Komisarz odpowiedzialny za DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu jest upoważniony do podpisania porozumienia wykonawczego w imieniu Komisji. Artykuł 3

(2)

(3)

(4)

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli 20 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Antonio TAJANI

(5)

Wiceprzewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 37. Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 35. Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 7. Poprzez wymianę not werbalnych między Radą UE (nota z dnia 15 maja 2009 r., nr referencyjny SGS9/06298) a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki – Departamentem Stanu (nota z dnia 6 lipca 2009 r.).

(5) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 54 z 201021.5.2010

  Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 10 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 2 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.