Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 54

Tytuł:

Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 54

Strona 1 z 3
L 125/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2010

POROZUMIENIE WYKONAWCZE między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

Zgodnie z Umową o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisaną w Waszyngtonie w dniu 5 grudnia 1997 r., przedłużoną i zmienioną (poprzez wymianę not werbalnych między Radą UE w dniu 15 maja 2009 r. a Departamentem Stanu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 6 lipca 2009 r.), dalej zwaną „Umową”, niniejszym zostaje zawarte między Komisją Europejską (KE) a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), dalej zwanymi „Stronami”, Porozumienie wykonawcze dotyczące współpracy w interdyscyplinarnej dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym. Współpraca ma się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Celem niniejszego Porozumienia wykonawczego jest rozwijanie i ułatwianie takiej współpracy oraz zachęcanie Stron do jej podejmowania z obopólnym pożytkiem płynącym z ogólnej równowagi korzyści, wzajemnie dostępnych możliwości udziału we wspólnych działaniach oraz równego i sprawiedliwego traktowania. Niniejsze Porozumienie wykonawcze nie stwarza prawnie wiążących zobowiązań.

1.

Współpraca Strony mogą podejmować i ułatwiać współpracę we wszystkich obszarach nauki i technologii zwią­ zanych z dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego/cywilnego, zgodnie z Siódmym programem ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), tematem 10 „Bezpieczeństwo” (oraz właściwymi programami następczymi), z jednej strony, oraz priorytetami Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z drugiej strony.

Współpraca może obejmować w szczególności następujące obszary badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym:

1.1.

bezpieczeństwo obywateli (np. ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i zagrożeniami spowodo­ wanymi przez człowieka, zapobieganie produkcji narkotyków), w tym zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i stanach zagrożenia;

1.2.

bezpieczeństwo i odporność infrastruktury krytycznej, kluczowych zasobów, rolnictwa, służb użyteczności publicznej, łączności i usług finansowych;

1.3.

relacje między bezpieczeństwem a społeczeństwem, w tym interfejsy człowiek-technologia, badania behawioralne, kwestie ochrony prywatności oraz biometria;

1.4.

bezpieczeństwo kontroli granicznych i przekraczania granic, w tym lądowych i morskich;

1.5.

optymalizacja istniejących technologii i ich interoperacyjność;

1.6.

rozwój technologii i urządzeń przeznaczonych dla użytkownika końcowego, w celu uzupełnienia istniejących braków oraz spełnienia wymogów, w tym w zakresie ochrony ludności oraz pierwszej pomocy;

1.7.

opracowywanie i wymiana stosownych wymagań, norm, ocen podatności, analiz współzależności, certyfikacji, najlepszych praktyk, wytycznych, programów szkoleniowych, sprawozdań z badań, danych, oprogramowania, sprzętu oraz personelu.

2. 2.1.

Charakter współpracy Współpraca może obejmować, ale nie ogranicza się do następujących działań:

21.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/55

2.1.1. zapewnianie podmiotom z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki porównywalnych możliwości udziału w obszarach działań wymienionych w pozycji 1; 2.1.2. terminowa wymiana istotnych informacji, w tym na temat mających się wkrótce ukazać ogłoszeń o możliwości ubiegania się o dotacje lub zaproszeń do składania wniosków, bądź zawiadomień dotyczących możliwości wymienionych w pozycji 2.1.1; 2.1.3. działania mające na celu wspieranie w środowiskach naukowo-badawczych obu Stron możliwości przewidzianych Porozumieniem wykonawczym, np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 53 z 201021.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 10 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 2 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.