Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 1

Strona 1 z 3
22.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 24 ust. 2 i art. 37 ust 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ustalona na poziomie zapewniającym, że przychód z nich w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług.

(7)

Producent, importer lub dalszy użytkownik substancji wchodzącej w skład mieszaniny może złożyć do Europej­ skiej Agencji Chemikaliów, zwanej dalej „Agencją”, wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 od takich wniosków pobierana jest opłata. Producent, importer lub dalszy użytkownik może przed­ łożyć Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji, pod warun­ kiem że w części 3 załącznika VI rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nie znajduje się wpis dotyczący takiej substancji w odniesieniu do klasy zagrożeń lub rozróż­ nienia. W przypadkach określonych w art. 37 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1272/2008 od wniosków pobierana jest opłata. Konieczne jest ustalenie wysokości opłat pobieranych przez Agencję oraz zasad dokonywania płatności. Wysokość opłat powinna uwzględniać prace wykony­ wane przez Agencję na podstawie wymogów rozporzą­ dzenia (WE) nr 1272/2008 oraz powinna zostać

(8)

W programie „Small Business Act” dla Europy (3) Unia Europejska w sposób zdecydowany umieściła potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) w centrum strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dlatego też decydująca dla przyszłego dobrobytu Unii będzie w szczególności jej zdolność do wykorzystania rozwoju i potencjału innowacyjnego MŚP. Obciążenie regulacyjne i administracyjne MŚP w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami jest jednak nieproporcjonalne wysokie. Dlatego właściwe jest obni­ żenie stawek opłat dla MŚP.

(2)

(3)

W celu identyfikacji MŚP należy stosować definicje okre­ ślone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (4).

(9)

W ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozpo­ rządzenia należy zweryfikować obniżone stawki opłat pobieranych od wniosków o zharmonizowaną klasyfi­ kację i zharmonizowane oznakowanie, aby dokonać ich przeglądu lub zniesienia, jeśli okaże się to potrzebne.

(4)

(10)

(5)

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, ponieważ wnioski o stosowanie alterna­ tywnej nazwy rodzajowej oraz wnioski o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane ozna­ kowanie substancji można składać do Agencji od dnia 20 stycznia 2009 r. – daty wejścia w życie rozporzą­ dzenia (WE) nr 1272/2008.

(1) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (3) COM(2008) 394 wersja ostateczna. (4) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 26 z 201022.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

 • Dz. U. L126 - 25 z 201022.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Dz. U. L126 - 24 z 201022.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dz. U. L126 - 23 z 201022.5.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L126 - 21 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L126 - 19 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 17 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 14 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L126 - 12 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 10 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 8 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 6 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Canestrato di Moliterno (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.