Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 14

L 126/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 (4) zostały podwyższone z dniem 1 kwietnia 2009 r. Państwa członkowskie, z wyłączeniem Malty, której kwota krajowa nie zawiera części na sprzedaż bezpośrednią, powiadomiły Komisję o podziale dodatkowej kwoty między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią”.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1 w związku z art. 4,

(5)

Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Artykuł 67 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że producenci mogą otrzymać jedną lub dwie kwoty indywidualne, jedną przeznaczoną na dostawy, a drugą na sprzedaż bezpośrednią, przy czym konwersji z jednej kwoty do drugiej mogą dokonać wyłącznie organy państwa członkowskiego na odpo­ wiednio uzasadniony wniosek producenta.

Uwzględniając fakt, że podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” jest wykorzystywany jako główny punkt odniesienia w ramach kontroli realizowa­ nych na mocy art. 19–21 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 oraz na potrzeby rocznego kwestionariusza określonego w załączniku I do wymienionego rozporzą­ dzenia, datę wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia należy ustalić w taki sposób, aby przypadała ona po ostatnim możliwym terminie przeprowadzenia przed­ miotowych kontroli.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (2) ustanawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. dla wszystkich państw członkowskich.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrów­ nawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (3), państwa członkowskie powiadomiły o ilościach osta­ tecznie przekonwertowanych na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią.

Podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawia się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Całkowite kwoty krajowe ustalone dla wszystkich państw członkowskich w pkt 1 załącznika IX do rozporządzenia Niniejsze rozporządzenie wygasa z dniem 30 września 2011 r.

(4) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 125 z 21.5.2009, s. 54. (3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22.

22.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 126/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2010

ZAŁĄCZNIK

(tony) Państwa członkowskie Dostawy Sprzedaż bezpośrednia

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia (1) Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

(1) Z wyłączeniem Madery.

3 415 434,609 928 425,173 2 808 527,676 4 658 507,411 29 044 163,443 657 011,272 5 556 537,382 844 055,493 6 235 301,035 24 989 415,129 10 982 463,306 148 696,344 719 683,007 1 679 913,351 280 831,137 1 928 903,771 50 168,680 11 505 972,047 2 785 409,610 9 502 697,468 1 999 241,020 1 475 454,378 573 711,028 1 049 575,219 2 512 083,449 3 449 791,859 15 139 642,862

46 127,018 80 140,627 12 088,840 238,304 91 731,152 8 877,042 2 178,691 1 237,000 66 380,855 352 819,788 306 079,560 888,696 30 970,163 76 411,787 500,000 121 256,041 0,000 74 314,536 90 543,644 160 725,851 8 155,190 1 673 867,022 20 341,440 22 644,579 5 551,251 4 000,000 136 777,767

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 26 z 201022.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

 • Dz. U. L126 - 25 z 201022.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Dz. U. L126 - 24 z 201022.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dz. U. L126 - 23 z 201022.5.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L126 - 21 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L126 - 19 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 17 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 12 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 10 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 8 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 6 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Canestrato di Moliterno (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 1 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.