Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 17

22.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 Zakres zastosowania Otwiera się sprzedaż w drodze procedury przetargowej masła, które dostarczono do przechowywania przed dniem 1 października 2009 r., na warunkach określonych w tytule III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009. Proponowaną cenę podaje się jako cenę za 100 kg produktu. Artykuł 2 Terminy składania ofert 1. Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Jednakże w sierpniu termin ten upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek miesiąca, zaś w grudniu o godzinie 11:00 (czasu obowiązują­ cego w Brukseli) w drugi wtorek miesiąca. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przy­ pada na godzinę 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego. 2. Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 3. Oferty należy przedkładać agencjom interwencyjnym (3). Artykuł 3

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) i j) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W obecnej sytuacji na rynku masła pod względem popytu i cen oraz poziomu zapasów interwencyjnych należy rozpocząć sprzedaż interwencyjną masła w trybie procedury przetargowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (2).

(2)

W celu lepszego zarządzania sprzedażą interwencyjną należy ustalić datę, do której masło objęte interwencją powinno zostać dostarczone do przechowywania w celu udostępnienia go do sprzedaży.

(3)

Artykuł 40 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 stanowi, że należy ustalić okresy, w których można składać oferty przetargowe.

(4)

Zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 należy określić terminy, w jakich agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach przetargowych.

Powiadomienie Komisji Powiadomienia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, dokonuje się do godziny 16:00 (czasu obowią­ zującego w Brukseli) w dniu, w którym upływa termin składania ofert przetargowych, o którym mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Odstępstwa W drodze odstępstwa od art. 44 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 zabezpieczenie dotyczące masła wynosi 200 EUR/tonę.

(3) Adresy agencji interwencyjnych znajdują się na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej, CIRCA (http://circa.europa.eu/ Public/irc/agri/lait/libraryl=/&vm=detailed&sb=Title).

(5)

W obliczu zwiększonej zmienności cen rynkowych należy zwiększyć kwotę zabezpieczenia, w drodze odstępstwa od art. 44 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1272/2009.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

L 126/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2010

Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 26 z 201022.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

 • Dz. U. L126 - 25 z 201022.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Dz. U. L126 - 24 z 201022.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dz. U. L126 - 23 z 201022.5.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L126 - 21 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L126 - 19 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 14 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L126 - 12 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 10 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 8 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 6 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Canestrato di Moliterno (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 1 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.