Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 25

22.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/25

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (2010/295/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające misję Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 maja 2010 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zapropo­ nował, by KPiB przedłużył mandat Alaina FAUGERASA jako szefa misji EU BAM Rafah do dnia 24 maja 2011 r., Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Mandat Alaina FAUGERASA jako szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah zostaje niniejszym przedłużony od dnia 25 listopada 2009 r. do dnia 24 maja 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Na mocy art. 10 ust. 2 wspólnego działania 2005/889/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania odpowiednich decyzji w celu sprawo­ wania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją EU BAM Rafah, w tym decyzji o mianowaniu szefa misji. W dniu 11 listopada 2008 r. na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, KPiB na mocy swojej decyzji 2008/863/WPZiB (2) mianował Alaina FAUGERASA szefem misji EU BAM Rafah.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. FERNÁNDEZ-ARIAS

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28. (2) Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 99.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 26 z 201022.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

 • Dz. U. L126 - 24 z 201022.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dz. U. L126 - 23 z 201022.5.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L126 - 21 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L126 - 19 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 17 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 14 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L126 - 12 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 10 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 8 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 6 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Canestrato di Moliterno (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 1 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.