Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 26

L 126/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/296/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 18 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym ustanawia się rejestr produktów biobójczych. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzają do rejestru produktów biobójczych informacje wymagane na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Aby ułatwić państwom członkowskim spełnienie wymogu dotyczącego przedstawienia danych związanych z udzieleniem pozwolenia na produkty biobójcze bądź ich rejestracją, ustanowionego w art. 18 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, należy utworzyć znormalizowany system wymiany informacji na poziomie Unii Europejskiej w postaci rejestru produktów biobójczych, zwanego dalej „rejestrem”. Aby zapewnić spójność danych, wszystkie państwa członkowskie powinny korzystać z rejestru w celu wpro­ wadzenia informacji wymaganych na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE. Z uwagi na fakt, że prace nad znormalizowanym systemem wymiany informacji nadal trwają, należy prze­ widzieć późniejszy termin stosowania niniejszej decyzji.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 126 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 25 z 201022.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Dz. U. L126 - 24 z 201022.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dz. U. L126 - 23 z 201022.5.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L126 - 21 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L126 - 19 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 17 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

 • Dz. U. L126 - 14 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L126 - 12 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 10 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 8 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dz. U. L126 - 6 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Canestrato di Moliterno (ChOG)]

 • Dz. U. L126 - 1 z 201022.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.