Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 1

Strona 1 z 4
26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

(3)

taryfowe i ustanawiającym należności celne mające zasto­ sowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetwo­ rzonych produktów rolnych pochodzących z Egiptu (3), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierającym kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1002/2007 z 29 sierpnia 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (5) oraz rozpo­ rządzeniu Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierającym niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (6). Konieczne jest wprowadzenie nowych kontyngentów taryfowych i zmian do obowiązujących kontyngentów taryfowych przewidzianych w porozumieniu. Dla jasności właściwe jest umieszczenie w jednym akcie prawodawczym wszystkich kontyngentów taryfowych na produkty rolne i przetworzone produkty rolne pocho­ dzące z Egiptu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 747/2001, a rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007 należy uchylić. Pozwolenia na przywóz wydane na mocy rozporządzeń (WE) nr 955/2005 i (WE) nr 1002/2007 są ważne od dnia ich wydania do końca następnego miesiąca. W przypadkach gdy okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych na mocy tych rozporządzeń przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia wygasa po terminie uchylenia tych rozporządzeń, importerzy nie mogliby wywiązać się ze swoich zobowiązań odnośnie do pozwoleń na przywóz. W takich przypad­ kach należy zatem zezwolić państwom członkowskim

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 336 164 226 325 z z z z 23.12.2003, s. 46. 24.6.2005, s. 5. 30.8.2007, s. 15. 11.12.2007, s. 74.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2008 r. zawarto Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Repub­ liką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyj­ nych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzo­ nych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołów­ stwa, a także zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącz­ ników do nich, jak również zmian do Układu euro-śród­ ziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, które zostało zatwierdzone decyzją Rady 2010/240/UE (2).

(4)

(5)

(2)

Porozumienie przewiduje nowe kontyngenty taryfowe na produkty rolne i przetworzone produkty rolne pocho­ dzące z Egiptu. Porozumienie przewiduje również zmiany obowiązujących kontyngentów taryfowych na produkty określone w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2276/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. otwierającym kontyngenty

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 19 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

 • Dz. U. L127 - 18 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 201026.5.2010

  Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L127 - 14 z 201026.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 8 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.