Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 14

L 127/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga) (2010/297/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

Artykuł 1 Utworzenie Niniejszym tworzy się komitet uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga).

uwzględniając wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga) (1), w szczególności jego art. 10. ust. 3,

Artykuł 2 Funkcje 1. Komitet uczestników może wyrażać opinie, które są brane pod uwagę przez KPiB sprawujący kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUSEC DR Konga.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 10 ust. 3 wspólnego działania 2009/709/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników EUSEC DR Konga.

2. Zakres uprawnień komitetu uczestników określono w dokumencie zatytułowanym „Procedury konsultacyjne i sposób uczestniczenia państw spoza UE w cywilnych opera­ cjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”.

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. ustano­ wiono główne zasady i sposób uczestniczenia państw trzecich w misjach policyjnych. W dniu 10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła dokument zatytułowany „Procedury konsultacyjne i sposób uczestniczenia państw spoza UE w cywilnych operacjach zarządzania kryzyso­ wego prowadzonych przez UE”, w którym rozwinięto ustalenia dotyczące udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarządzania kryzysowego, w tym ustanowienia komitetu uczestników.

Artykuł 3 Skład 1. Wszystkie państwa członkowskie UE są uprawnione do udziału w obradach komitetu uczestników, jednak wyłącznie państwa wnoszące wkład uczestniczą w bieżącym zarządzaniu EUSEC DR Konga. Przedstawiciele państw trzecich uczestniczą­ cych w EUSEC DR Konga mogą brać udział w posiedzeniach komitetu uczestników. Na posiedzeniach komitetu uczestników może być także obecny przedstawiciel Komisji Europejskiej.

(3)

Komitet uczestników będzie odgrywał kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu EUSEC DR Konga. Będzie stanowił główne forum dyskusji dotyczących wszelkich problemów w zakresie bieżącego zarządzania misją. KPiB, który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategicznie nad misją, będzie uwzględ­ niał opinie wydawane przez komitet uczestników,

2. Komitet uczestników jest regularnie informowany przez szefa misji.

Artykuł 4 Przewodniczący Przewodniczącym komitetu uczestników jest Wysoki Przedsta­ wiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub jego przedstawiciela.

(1) Dz.U. L 246 z 18.9.2009, s. 33.

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/15

Artykuł 5 Posiedzenia 1. Posiedzenia komitetu uczestników zwoływane są systema­ tycznie przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okolicz­ ności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne. 2. Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem. Przewodniczący odpowiada za przekazywanie KPiB wyników obrad komitetu uczestników. Artykuł 6 Poufność 1. Zgodnie z decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. (1), do posiedzeń i prac komitetu uczestników zastoso­ wanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przed­ stawiciele biorący udział w posiedzeniach komitetu uczestników

posiadają odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa osobo­ wego. 2. Treść obrad komitetu uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że komitet uczestników jednomyślnie zdecy­ duje inaczej. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. FERNÁNDEZ-ARIAS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 19 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

 • Dz. U. L127 - 18 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 201026.5.2010

  Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 8 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L127 - 1 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.